Goede basis voor samenhang in Nederlandse gezondheidszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij dat het kabinet bij de hervorming van de langdurige zorg ervoor kiest om de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg als verzekering te behouden en in een kern-AWBZ onder te brengen. Ook over het onderbrengen van de thuisverpleging en wijkverpleegkundige in de Zorgverzekeringswet is ZN positief.

Zorgverzekeraars krijgen hierdoor de mogelijkheid om care en cure te verbinden. Ze kunnen daarmee voor de verzekerde één doorlopende zorglijn creëren met het accent op zelfmanagement, eigen regie en gezondheidswinst. ZN realiseert zich dat dit alles wel gekoppeld is aan een forse bezuiniging die voor iedereen merkbaar zal zijn. Dat stelt hoge eisen aan een goede uitwerking van de plannen, een heldere omschrijving van de zorgplicht en duidelijke afspraken met gemeenten over de samenwerking.

ZN vindt het positief dat het kabinet bij de hervorming van de langdurige zorg de wensen en mogelijkheden van de patiënt als uitgangspunt neemt. Het is voor mensen belangrijk dat de zorg dichter bij huis wordt georganiseerd en dat de zelfredzaamheid wordt bevorderd. Langdurige zorg en ondersteuning moeten voor mensen die dat echt nodig hebben echter wel beschikbaar blijven. Regionale samenhang is belangrijk om tot een passend zorg- en welzijnsaanbod te komen, waarbij rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden.

Samenhang in overhevelingen naar Zorgverzekeringswet
ZN kan zich vinden in de voorstellen van de staatssecretaris om een samenhangende aanspraak thuisverpleging in de Zorgverzekeringswet te creëren, inclusief de wijkverpleegkundige functie. Dit brengt integrale zorgverlening gericht op gezondheidswinst een grote stap dichterbij. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen zo de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten verbeteren en de groei van de uitgaven in de hand houden.

Uitvoering kern-AWBZ
Voor de uitvoering van de kern-AWBZ overweegt het kabinet een twee fasen aanpak. ZN steunt het voornemen van het kabinet om in eerste instantie de uitvoering te laten bij regionale zorgkantoren. ZN ziet kansen om nog meer te werken aan kwalitatief goede zorg voor verzekerden en om de uitvoering van de kern-AWBZ te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

De keuze om geen afzonderlijke, nieuwe uitvoeringsorganisatie op te richten, maar de uitvoering van de kern-AWBZ bij zorgkantoren te houden, sluit aan bij de overweging van het kabinet om in de tweede fase de kern-AWBZ risicodragend door zorgverzekeraars te laten uitvoeren en uiteindelijk mogelijk onder te brengen in de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars staan open voor een verdere verkenning en uitwerking van deze plannen.

Plaats een reactie