GGZ Nederland teleurgesteld over uitwerking motie

Dinsdag 26 juli 2011 heeft de minister in een brief de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de uitwerking van de motie van Van der Staaij/Bruins Slot om het risico op zorgmijding te beperken en de meest kwetsbare groepen te ontzien. Deze motie, die is opgesteld in overleg met de NVvP en GGZ Nederland, is op 30 juni jongstleden aangenomen tijdens het AO over de bezuinigingen in de ggz.

Intensief overleg van GGZ Nederland, NVvP en LPGGz met VWS heeft ertoe geleid dat VWS het besparingsbedrag voor het uit het pakket halen van aanpassingsstoornissen naar boven heeft bijgesteld, waardoor er ruimte ontstond om de eigen bijdrage te verlagen. De eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz wordt verlaagd van € 275 naar € 200 en voor behandelingen tot 100 minuten zal een eigen bijdrage worden gerekend van € 100 per jaar. De eigen bijdrage voor verblijf wordt gehandhaafd op €145 per maand. Mensen die onvrijwillig op basis van de wet BOPZ worden opgenomen of in een crisis verkeren, worden uitgesloten van de eigen bijdrage evenals de jeugd tot 18 jaar. Ook de ‘behandeling kort’ blijft alsnog in het basispakket. De financiële ruimte voor deze maatregelen is gevonden door het tarief voor de DBC’s in de curatieve ggz voor behandelingen langer dan 18.000 minuten te begrenzen tot het tarief voor de behandelingen tot 18.000 minuten.

Ondanks dat de minister, mede door onze inzet en het aandragen door ons van vele alternatieven de maatregelen rond de eigen bijdragen, hier en daar wat heeft verzacht, zijn wij toch diep teleurgesteld dat de minister toch heeft vastgehouden aan het invoeren van een eigen bijdrage alleen voor de ggz. De maatregel is discriminerend ten opzichte van tweedelijns somatische zorg en versterkt het stigma van psychische aandoeningen en verhoogt het risico op zorgmijding. Ook zijn wij ontstemd over het feit dat de minister aangeeft dat de mogelijkheden om de meest kwetsbare groepen te ontzien bij het heffen van een eigen bijdrage voor 2012 beperkt zijn. Wij zijn van mening dat het ministerie onvoldoende inspanning heeft gepleegd op dit front. Er is onvoldoende nagedacht over de consequenties en risico’s van de maatregelen voor patiënten en zorgaanbieders en het zou beter zijn daar eerst onderzoek naar te doen. Ook is niet onderzocht wat de verlaging van de tarieven van de DBC’s langer dan 18.000 minuten betekent voor de betrokken, ernstig zieke mensen.

Het baart ons grote zorgen dat aan de verzoeken in de motie slechts zo beperkt gehoor is gegeven en oriënteren ons op vervolgstappen. Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden en dat de ggz haar evenredige deel zal moeten bijdragen. Wij vinden wel dat dit op verantwoorde wijze zou moeten gebeuren. Wij hebben hiertoe voorstellen gedaan die niet hun weerslag hebben gevonden in de huidige aangekondigde bezuinigingsmaatregelen.

Zoals in de brief staat aangekondigd nodigt de minister de sector uit om vanaf augustus gesprekken te voeren voor een bestuurlijke agenda, waarin de minister met de sector alternatieve maatregelen wil bespreken en een agenda voor de toekomst wil maken. Wij hopen in vervolgoverleg met de minister alsnog gehoor te vinden voor onze alternatieven en te komen tot meerjarenafspraken die leiden tot bezuinigingen in de ggz die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de zorg en die niet over de ruggen van de meest kwetsbaren gerealiseerd wordt.

Plaats een reactie