Gezondheidswinst door ketenzorg

Een samenwerkingsverband van 40 huisartsen in West Brabant laat na 5 jaar regionale samenwerking aantoonbaar zien dat een organisatiestructuur met DBC financiering ( Diagnose Behandeling Combinatie) en meer samenhang tussen zorgverleners leidt tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden patiënten.

Kwaliteit van diabetes, COPD en hart- en vaatzorg aantoonbaar verbeterd
Door een organisatie die zorgverleners uit de 1e en 2e lijn met elkaar verbindt en die geleverde zorg en resultaten van zorg inzichtelijk maakt, is de kwaliteit aantoonbaar verbeterd. Na 5 jaar intensieve regionale samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen van Het Huisartsenteam, Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL), diëtisten en podotherapeuten uit de regio en specialisten van het Amphia Ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis wordt inmiddels ruim 90% van de diabetes patiënten behandeld volgens de Nederlandse Diabetes Federatie. Zie grafiek 1: verbeteringen diabetes zorg na 5 jaar ketensamenwerking.

Het Huisartsenteam, gaat verder dan genezen

Naast een forse verbetering van de geleverde zorg, is er bij patiënten een duidelijke gezondheidswinst geboekt. Het aantal goed ingestelde diabeten is met meer dan 50% toegenomen. Deze winst is vooral behaald doordat meer patiënten een normaal cholesterolgehalte en een normale bloeddruk hebben en doordat er meer patiënten zijn die hun suikerwaarde en gewicht beter onder controle hebben. Zie grafiek 2: verbeteringen diabetes zorguitkomsten na 5 jaar ketensamenwerking.

Ook de zorg voor mensen met COPD en mensen met een risico op hart- en vaatziekten is in respectievelijk 3 en 2 jaar sterk verbeterd: de resultaten laten een met diabetes vergelijkbare ontwikkeling zien.

De verbetering in 5 jaar tijd is indrukwekkend, zo vinden de zorgverleners. Rapportages over de geleverde zorg en de uitkomsten van zorg verhogen het inzicht van de zorgverlener en de zorggroep in de geleverde zorg, zowel op patiënt- als op praktijk niveau. Dit inzicht in de multidisciplinair geleverde zorg – gebaseerd op eenduidige ICT registraties – blijkt de aanjager te zijn voor verdere verbetering van zorg.

Vanuit de nieuwe ketenzorgorganisatie, die door een DBC structuur wordt gefinancierd, wordt DM, COPD en CVRM1 zorg geleverd conform zorgstandaarden. Hierin staat beschreven waar goede zorg mimimaal aan moet voldoen. De zorgstandaard is het vertrekpunt voor een zorgplan rondom een patiënt. Een team van zorgverleners voert het zorgplan uit. De huisartsen van een zorggroep, zoals Het Huisartsenteam, geven hieraan leiding. In alle huisartspraktijken wordt op een uniforme wijze geregistreerd wat de patiënt aan zorg van de diverse zorgverleners krijgt. Tussentijdse rapportages hiervan maken inzichtelijk hoe het staat met de geleverde zorg en waar deze nog afwijkt van de zorgstandaard. Verbeteracties worden vervolgens uitgevoerd om tot aantoonbaar betere zorg te komen.

Patiënten zeer tevreden
De Cliëntenraad van Zorggroep Het Huisartsenteam, waarin DM, COPD en CVRM patiënten zijn vertegenwoordigd, is uiterst tevreden over de verbeterde zorg.

Een evaluatie heeft laten zien dat diabetespatiënten tevreden zijn over de ontvangen diabetesketenzorg. Uit de hoge respons op een enquête van CZ onder haar verzekerden met diabetes blijkt ook hoe betrokken de patiënt is bij zijn eigen zorg. De tevredenheid is niet alleen een subjectief gevoel. De antwoorden over de ontvangen zorg laten een duidelijke overeenstemming zien met de zorgstandaard en de rapportages van Zorggroep Het Huisartsenteam.

Plaats een reactie