Geen bewijs voor negatieve effecten mobiel telefoongebruik op kinderen

Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen of de gezondheid van kinderen. Dat stelt de Gezondheidsraad op basis van een analyse van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

De conclusie sluit aan bij eerdere publicaties van de Gezondheidsraad. De Commissie Elektromagnetische velden van de raad volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en rapporteert hierover regelmatig. Veel mensen maken zich zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van mobiele telefoons, vooral op kinderen.

De afgelopen jaren is nieuw onderzoek gedaan naar blootstelling van kinderen aan elektromagnetische velden en de effecten op de hersenontwikkeling. De kennis die nu beschikbaar is geeft geen aanleiding tot verontrusting. Maar omdat er nog steeds relatief weinig over dit onderwerp bekend is, vindt de Gezondheidsraad meer onderzoek dan ook nodig, vooral naar effecten op jonge kinderen en naar langetermijn- effecten.

Er is volgens de raad geen reden de huidige grenswaarden voor blootstelling te veranderen. Bij de vaststelling daarvan zijn ruime veiligheidsmarges gehanteerd (ze zijn vijftig keer lager dan het blootstellingsniveau waarboven gezondheidseffecten kunnen optreden), juist ook om rekening te houden met kwetsbare groepen, zoals kinderen. Wel moet er een technische correctie in een van de afgeleide blootstellings- waarden worden aangebracht, vanwege nieuwe inzichten in de berekening. Praktisch heeft dat weinig consequenties, omdat er in Nederland geen algemeen toegankelijke gebieden zijn waar de sterkte van de velden hoger is dan de nieuwe waarde.

De publicatie Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen (nr. 2011/20) is te downloaden van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)340 75 23, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr. E. van Rongen, tel. (070)340 57 30 , e-mail: e.van.rongen@gr.nl.

Plaats een reactie