“Geef oud-werknemers Solvay en Organon leiding over farmaceutische kweekvijvers”

Professor Toine Pieters pleit voor investeringen in goed geneesmiddelengebruik en behoud van geneesmiddelenresearch voor Nederland. Maandag 18 april 2011 houdt professor Toine Pieters zijn oratie getiteld Medicijn in context; Geneesmiddelen tussen wetenschap, markt en zorg.

Professor Pieters bekleedt de leerstoel Geschiedenis van de Farmacie aan de Universiteit van Utrecht en houdt zich bezig met de samenhang tussen verleden, heden en toekomst in relatie tot het gebruik en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Pieters: “Historisch besef is een voorwaarde om op verantwoorde wijze beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van de farmaceutische zorg nu en in de toekomst.”

Juist nu investeren in goede medicijnen en verantwoord medicijngebruik
Pieters’ onderzoek naar aspecten van de geschiedenis van de farmacie komt op een belangrijk moment.

Het gebruik van geneesmiddelen heeft zich de afgelopen dertig jaar sterk ontwikkeld en er zijn zeer effectieve geneesmiddelen beschikbaar gekomen.
Ook de rol van de apotheker is sterk veranderd, met steeds meer nadruk op het begeleiden van patiënten bij hun medicijngebruik. Als gevolg van de vergrijzing is er een explosieve stijging van het aantal patiënten dat complexe combinaties van geneesmiddelen gebruikt. Voor die patiëntengroep is begeleiding door de apotheker essentieel. Tegelijkertijd zorgen de demografische ontwikkelingen en een toegenomen levensverwachting voor budgettaire druk.

Met het oog op deze en andere ontwikkelingen roept Pieters de overheid op om juist nu te investeren in goed geneesmiddelengebruik en in geneesmiddelenonderzoek. Goede medicijnen en verantwoord medicijngebruik dragen er toe bij dat patiënten langer zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren en helpen de zorgkosten beheersbaar te houden.

Pieters: “In een tijd van bezuinigingen is het zaak om je heel goed te realiseren: wat hebben we nu eigenlijk? Wat voor baat heeft de patiënt van een bepaalde dienst, samenwerkingsverband of onderzoek? Internationaal gezien staan de farmaceutische zorg en het geneesmiddelenonderzoek in ons land op een zeer hoog peil. Dat moeten we juist verder uitbouwen en niet het kind met het badwater weggooien.”

Farmaceutische ‘kweekvijvers’
Pieters pleit in zijn oratie voor het oprichten van farmaceutische bedrijvenparken met hooggespecialiseerde bedrijven, die worden geleid door oud-werknemers van Solvay Pharmaceuticals en Organon. Op die manier ontstaan volgens de hoogleraar belangrijke farmaceutische ‘kweekvijvers’, die in de toekomst een nieuwe generatie van Nederlandse farmaceutische bedrijven kunnen opleveren.

Witboek Farmacie
De bevindingen van Pieters sluiten aan bij het Witboek Farmacie dat de KNMP dit jaar heeft uitgebracht. Dit eerste Witboek in de geschiedenis van de farmacie in Nederland beschrijft wat apothekers nu al doen voor hun patiënten en het werpt een blik vooruit op datgene wat zij in de toekomst gààn doen.

Plaats een reactie