‘Geef gedetineerden passende geestelijke zorg’

De Tweede Kamer verwierp dinsdag 29 maart 2011 twee moties, ingediend door de SP en PvdA, om de formatiekorting van humanistisch geestelijke begeleiding ongedaan te maken. Staatssecretaris Teeven zet daarmee zijn plan om flink te snijden in de humanistisch geestelijke begeleiding door. Dat betekent dat gedetineerden niet de geestelijke begeleiding krijgen, waar zij (grond)wettelijk recht op hebben. Het Humanistisch Verbond is er teleurgesteld over en legt zich hier niet bij neer.

Op grond van een voorkeursmeting waartegen het Humanistisch Verbond herhaaldelijk protest heeft aangetekend, krijgt nu slechts 10% van de gedetineerden niet-godsdienstige geestelijke bijstand, in plaats van de 30% niet-gelovigen. De SP-fractie stelde er Kamervragen over. De staatssecretaris reageerde afwijzend. De moties werden verworpen. Het Humanistisch Verbond legt zich niet neer bij deze uitkomst en beraadt zich op stappen om het aanbod van niet-godsdienstige geestelijke zorg in overeenstemming te brengen met de werkelijk behoefte van gedetineerden.

Rein Zunderdorp, voorzitter van het Verbond: “De staatssecretaris heeft zich bij de formatieherschikking, waarbij 12 van de 32 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan van onze humanistisch raadslieden, gebaseerd op een voorkeurspeiling. In die peiling is geen onderscheid gemaakt tussen godsdienstige en niet-godsdienstige geestelijke zorg. Dat is misleidend. Veel ingeslotenen weten niet wat humanisme is, dus ook niet dat humanistisch niet-godsdienstig betekent. Dat noem ik misleidend.

Bovendien toont onderzoek van de Radboud Universiteit aan dat eenderde van de gedetineerden niet-godsdienstig is en de helft van de gelovige gedetineerden niet per definitie aanspraak wil maken op de godsdienstige zorg. Dit is niet in de herschikking van de formatie meegenomen. Dat is niet alleen jammer voor ons en onze professionals. Het is ook bijzonder spijtig voor de gedetineerden, dat zij niet de geestelijke begeleiding krijgen waaraan zij behoefte hebben.”

Ook verzet het Humanistisch Verbond zich tegen de strikte verzuiling binnen de detentiecentra, ‘integraal werken’ genoemd. Hebben gedetineerden éénmaal gekozen voor een bepaalde stroming, mogen zijn geen diensten afnemen van andere geestelijk verzorgers. Zunderdorp: ” In de praktijk blijkt dat mensen die naar een gebedsdienst gaan, ook met een humanist willen praten, maar dat niet mogen. Dat staat haaks op het belang van integratie en op hoe mensen tegenwoordig met levensbeschouwelijke oriëntatie omgaan. Het Verbond heeft ook hier de afgelopen drie jaar herhaaldelijk bezwaar tegen aan getekend”

Daarom zal het Verbond zich blijven inzetten voor:
– Een nieuwe herschikking van formatie ten gunste van niet-godsdienstige geestelijke verzorging;
– het ontwikkelen van een nieuw, deugdelijk wetenschappelijk verantwoord instrument om de voorkeur van gedetineerden te peilen dat onderscheid maakt tussen godsdienstige en niet-godsdienstige levensbeschouwing;
– een nieuwe voorkeursmeting met dat instrument;
– het loslaten van het ‘integraal werken’ dat ertoe leidt dat gedetineerden (ook nog) in hun zuil worden opgesloten.

Plaats een reactie