Gasopslag Bergermeer mag doorgaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het rijksinpassingsplan ‘Gasopslag Bergermeer’ in stand gelaten. Dat blijkt uit een uitspraak van 2 mei 2012. De ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu stelden het plan eind april 2011 vast. Hiermee wordt gasopslag mogelijk gemaakt op de Bergermeerlocatie ten westen van Alkmaar.

Ter uitvoering van het plan is ook een groot aantal vergunningen verleend. Onder meer de Stichting Gasalarm2, Milieudefensie, de Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer, de gemeente Bergen en een aantal particulieren hadden de Raad van State gevraagd het rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen te vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De tegenstanders van de gasopslag vinden dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de risico’s voor aardbevingen als gevolg van de ondergrondse gasopslag. Zo zouden de onderzoeken onderling afwijken en is de schade als gevolg van aardbevingen onderschat. Verder vrezen de tegenstanders onder meer geluidsoverlast en twijfelen zij aan de veiligheid van de aardgasputten. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het plan en de vergunningen ongegrond verklaard.

De Raad van State is van oordeel dat aan de ondergrondse opslag van gas een aantal onduidelijkheden en onzekerheden zitten, maar dat dit niet betekent dat de ministers daarom van het rijksinpassingsplan hadden moeten afzien. Weliswaar kunnen deskundigen geen reële inschatting geven van de kans op een aardbeving, maar die kans wordt in elk geval niet groter geacht dan tijdens de periode dat op de Bergermeerlocatie gas werd gewonnen. Verder zal de maximale kracht van een beving volgens deskundigen niet groter zijn dan 3.9 op de schaal van Richter en is de kans op een beving met die kracht extreem klein. Op basis van deze onderzoeken mochten de ministers de gasopslag op de Bergermeerlocatie aanvaardbaar achten, aldus de hoogste bestuursrechter. Gelet op de belangen die met het project zijn gemoeid, geldt dat ook voor de schade die bij een beving zou kunnen optreden.

De Raad van State heeft het beroep van de gemeente Bergen niet-ontvankelijk verklaard. In de Crisis- en herstelwet, waar dit project onder valt, is bepaald dat overheden onderling niet tegen elkaars besluiten kunnen procederen. Daarom was het voor de gemeente Bergen niet mogelijk om beroep in te stellen tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen.

Het rijksinpassingsplan maakt het mogelijk om in het lege gasveld op de Bergermeerlocatie gas op te slaan. Daarvoor worden een nieuwe gasbehandelings- en compressie-installatie gebouwd, veertien nieuwe aardgasputten geboord en gasleidingen aangelegd. In het opslagplan dat onderdeel uitmaakt van het rijksinpassingsplan is verder bepaald dat de maximale druk in het gasreservoir op den duur 133 bar mag bedragen. Gasbedrijf Taqa Energy B.V. wil op de Bergermeerlocatie gas in de bodem opslaan, zodat het gas op een later moment geleverd kan worden. In 2003 is de gaswinning op deze locatie beëindigd.

Meer informatie
Uitspraak met zaaknummer 201105967/1

Plaats een reactie