G20 bevestigt belang van landbouwontwikkeling en voedselzekerheid

In de slotverklaring van de G20 staan afspraken hoe de voedselzekerheid in de wereld is te verbeteren. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I): ‘Om in de toekomst iedereen in de wereld te kunnen blijven voeden is nu actie nodig. Het verhogen van de landbouwproductie is hiervoor cruciaal.’ Een belangrijke uitkomst is dat de G20-landen hun beleid gaan herzien om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen en dat kennisinstellingen zich meer gaan richten op het bedrijfsleven en de belangen van boeren.

Tijdens de G20-top zijn onder andere de resultaten van landbouwgroep vastgesteld. Voor deze landbouwgroep was ook Nederland door G20-voorzitter Mexico uitgenodigd. De resultaten van de G20 zijn een belangrijke ondersteuning van het door het kabinet inzette beleid op het gebied van landbouwontwikkeling en voedselzekerheid.

Nederlandse inzet
De uitkomsten van de G20 op het gebied van landbouw en voedselzekerheid sluiten nauw aan bij de Nederlandse inzet. Zo benadrukt de G20 dat de voedselproductie verhoogd wordt, terwijl de landbouwsector zich tegelijk aanpast aan de gevolgen van klimaatverandering en zelf minder broeikasgassen uitstoot. Nederland is internationaal een belangrijke aanjager van deze aanpak van ‘climate-smart agriculture’ en dit heeft nu ook zijn weg gevonden naar de G20. Ook het belang dat door de G20 gehecht wordt aan samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen is een herkenbaar onderdeel van het Nederlandse beleid.

‘Publiek-private samenwerking zoals wij met de topsectoren doen is een belangrijk middel om de landbouwsector duurzaam te ontwikkelen. Dat dit internationaal steeds meer erkend wordt is een mooi resultaat voor Nederland.’aldus de staatssecretaris Bleker. Nederlandse voorstellen om te werken aan een goed ondernemers- en investeringsklimaat zijn ook opgenomen in de uitkomsten van de landbouwgroep.

Verduurzaming landbouwproductiviteit
De afspraken van de G20 zullen de komende maanden verder uitgewerkt worden. Ook hierbij zal Nederland betrokken blijven. Een belangrijk Nederlandse bijdrage zal liggen in internationale kennisopbouw en –uitwisseling ter versterking en verduurzaming van de landbouwproductiviteit via onze kennisinstellingen. De G20-uitkomsten zijn ook een belangrijke input voor de 2de Internationale Conferentie over Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering die Nederland samen met Vietnam organiseert in september 2012.