Financiering geriatrische revalidatiezorg zorgt voor problemen

De financiering van de geriatrische revalidatiezorg gaat per 1 januari 2013 veranderen. Vanaf die datum wordt de geriatrische revalidatiezorg via de Zorgverzekeringswet betaald.

ouderenzorg

Specialisten ouderengeneeskunde maken zich zorgen over verschillende patiëntengroepen die tussen de wal en het schip gaan vallen door de nieuwe financiering van de geriatrische revalidatiezorg per 1 januari.

Te denken valt aan thuiswonende patiënten die via de spoedeisende hulp naar het verpleeghuis gaan, patiënten met de ziekte van Parkinson, maar ook patiënten met zeer verhoogde kwetsbaarheid die voorheen binnen samenwerkingsafspraken van ziekenhuis en verpleeghuis vielen.

Oproep
Verenso roept het ministerie van VWS op om ook voor deze patiëntengroepen geriatrische revalidatiezorg (kwalitatief goed) mogelijk te maken. Ook vragen wij de ziekenhuizen en verpleeghuizen om samen met de specialisten ouderengeneeskunde met de zorgverzekeraars zodanige afspraken te maken dat de kwaliteit van de patiëntenzorg niet in het geding komt.

2013 is een overgangsjaar. De nieuwe structuur wordt verder ontwikkeld en het veld moet materiaal voor die doorontwikkeling aandragen. De regels onder de Zorgverzekeringswet zijn niet wezenlijk anders dan die onder de AWBZ. Vanuit deze gedachte zullen alle patiënten die geriatrische revalidatie nodig hebben ook geholpen moeten worden.

Advies Verenso
Verenso is zich ervan bewust dat de overheveling van AWBZ naar Zorgverzekeringswet een complexe zaak is en dat alle betrokken partijen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Over vele aspecten bestaat nog onduidelijkheid. Dit mag echter niet ten koste gaan van de patiëntenzorg. Wij adviseren de specialisten ouderengeneeskunde om welbewust zodanig met de nieuwe regels om te gaan dat patiënten die geriatrische revalidatiezorg nodig hebben, daar ook voor geïndiceerd worden. Bij twijfel zal altijd een oplossing gezocht moeten worden waarbij het belang van de patiënt voorop staat.

Meldpunt
Verenso stelt een meldpunt in. Onduidelijkheden over de geriatrische revalidatiezorg die te maken hebben met de overheveling van deze zorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet kunnen worden gemeld aan Verenso via info@verenso.nl .

Plaats een reactie