Experiment samenhangende ouderenzorg in drie gemeenten in Oost-Groningen

In de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela start binnenkort een experiment met een nieuw zorgmodel voor de ouderenzorg: SamenOud. SamenOud gaat samenhangende zorg bieden aan 75-plussers met chronische en langdurige beperkingen. Vraaggericht en pro-actief, met als doel opname in een ziekenhuis of verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen.

Het nieuwe model is ontwikkeld door het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO), dat gesubsidieerd wordt door het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW. Het UMCG gaat onderzoeken of deze vorm van ouderenzorg beter is voor de ouderen én de samenleving minder kost. Initiatiefnemers van dit project zijn Menzis, Zorggroep Meander en het UMCG. Veel andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg participeren.

Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat de zorg betaalbaar is, ook straks? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PGO het zorgmodel SamenOud ontwikkeld. Het model voorziet in een jaarlijkse screening van 75-plussers. Wie een verhoogde kwetsbaarheid en/of complexe zorgbehoefte heeft, krijgt bezoek van een casemanager. Deze gaat samen met de oudere breed kijken op welke gebieden ondersteuning nodig is. Daarbij kan het gaan om medische zaken, maar ook om wonen en welzijn. De casemanager is een wijkverpleegkundige of een ouderenadviseur. Hij of zij maakt deel uit van een OuderenzorgTeam, waarin ook een specialist ouderengeneeskunde en de huisarts zitten. De huisarts leidt het OuderenzorgTeam. Door deze werkwijze worden ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid en/of een complexe zorgbehoefte in een vroeg stadium gesignaleerd en krijgen zij hulp op maat.

Kortdurend experiment
Het PGO gaat het model een jaar lang testen in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Ruim 1.500 75-plussers worden gevolgd. Ouderen vullen bij aanvang een vragenlijst in. Op basis daarvan wordt gekeken wie verhoogd kwetsbaar is en/of een complexe zorgvraag heeft. De helft van deze ouderen krijgt de integrale ouderenzorg van SamenOud, de andere helft krijgt de gebruikelijke zorg.

Veelbelovende resultaten uit pilot Stadskanaal
Een eerdere pilotstudie bij twee huisartsenpraktijken in Stadskanaal heeft al aangetoond dat door een geïntegreerde aanpak de meerderheid van de ouderen na een half jaar geen complexe zorgbehoeften meer heeft. Twee UMCG-promovendi, verbonden aan het project, gaan onderzoeken of het nieuwe zorgmodel meer kwaliteit van zorg biedt, beter is voor de oudere én minder kosten betekent voor de samenleving.

Achtergrond
Een andere vorm van ouderenzorg is hard nodig. Het aantal ouderen groeit de komende jaren enorm. In 2030 zijn er naar verwachting 5 miljoen mensen 60-plus. Gemiddeld komen er na het 75e levensjaar meer gezondheidsproblemen. Bijna een kwart van de 75-plussers heeft vier of meer chronische aandoeningen en heeft complexe zorgbehoeften op meerdere levensgebieden. Ze willen het liefste thuis wonen, en krijgen te maken met meerdere medisch specialisten, thuiszorg, verstrekkingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning etc. Het is voor ouderen en hun mantelzorgers, maar ook voor de huisarts moeilijk om het overzicht te houden en alles goed op elkaar af te stemmen. Het model SamenOud wil hiervoor een oplossing bieden.