Evaluatie van een vraag- en gezinsgericht jeugdzorgprogramma

0
642

Gezin Centraal is een experimenteel jeugdzorgprogramma dat zich richt op kinderen tussen de zes en veertien jaar met ernstige psychosociale problemen en hun gezinnen. Het programma bestaat uit intensieve gezinsbegeleiding, daghulp en residentiële hulp. Vraaggericht en gezinsgericht werken bepalen de methodiek.

Janneke Metselaar deed een praktijkgestuurd effectonderzoek, waarbij de algemene vraagstelling was: hoe verloopt de hulpverlening bij het programma Gezin Centraal en welke resultaten worden gehaald in vergelijking met gebruikelijke hulpverlening? Gezin Centraal verleent hulp aan een doelgroep die bij aanvang vergelijkbaar is met de doelgroep van gebruikelijke hulpverlening. Er lijkt bij een deel van de doelgroep onvoldoende inzicht te bestaan in de probleemsituatie en de noodzaak van behandeling.

Gezin Centraal onderscheidt zich in het vraaggericht werken en gezinsgericht werken minder van gebruikelijke hulpverlening dan verwacht. Het blijkt dat cliënten van Gezin Centraal na afloop minder problemen ervaren in het functioneren van het kind. Intern vergeleken is er sprake van minder opvoedingsstress. Meer zicht is verkregen op het proces van het programma. Het onderzoek van Metselaar zet aan tot het expliciteren van normen voor (proces)uitkomsten en het selecteren van de doelgroep.

Janneke Metselaar (Gouda, 1974) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd medegefinancierd door Cardea Jeugdzorg.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. J. Metselaar
Proefschrift: Vraaggerichte en gezinsgerichte jeugdzorg: processen en uitkomsten. Evaluatie van het programma Gezin Centraal
Promotor(s): prof.dr. E.J. Knorth, prof.dr. T.A. van Yperen
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Datum: 13 oktober 2011, 14.30 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen