Europa opener over disfunctionerende artsen

In EU-verband is afgesproken dat landen elkaar per 2015 actief gaan waarschuwen wanneer een medisch beroepsbeoefenaar een beroepsverbod of bevoegdheidsbeperkende maatregel opgelegd heeft gekregen in de lidstaat waar hij werkzaam is.

Nederland heeft vooruitlopend daarop met een aantal landen bilaterale afspraken gemaakt om elkaar actief te informeren over disfunctionerende artsen en andere zorgverleners. Ook komen er bilaterale afspraken tussen Nederland en andere landen om maatregelen tegen artsen publiek te maken. Minister Edith Schippers (VWS) heeft zich tijdens een Europese Raad van ministers van Volksgezondheid in Vilnius (Litouwen) voor deze nieuwe stappen opnieuw sterk gemaakt.

Twee jaar geleden nam Schippers op een Europese ministerraad in Budapest het initiatief om binnen Europa gegevens over disfunctionerende artsen actief uit te wisselen. Omdat er binnen lidstaten zeer verschillend wordt omgegaan met openheid over tuchtmaatregelen – zo houdt in veel landen strenge privacyregelgeving transparantie tegen – besloot zij een tweesporenbeleid te gaan voeren. Aan de ene kant wil Schippers zoveel mogelijk in EU-verband regelen, aan de andere kant maakt zij bilateraal verdergaande afspraken met een aantal landen, die vergelijkbaar met Nederland tegen deze problematiek aankijken. Op beide terreinen is nu aanzienlijke vooruitgang geboekt. Nederland heeft hiertoe de afgelopen periode in Brussel actie ondernomen, daarnaast is Schippers onlangs langs geweest bij haar Britse collega Daniel Poulter en Duitse collega Daniel Bahr. In Vilnius sprak zij afgelopen dagen hierover ook nog met Ierland, België, Frankrijk en Zweden.

Tot nu toe werd in EU-verband alleen informatie over verkregen beroepskwalificaties uitgewisseld. Afgesproken is nu dat er per 2015 een actief waarschuwingsmechanisme komt. Dit houdt in dat de bevoegde autoriteiten (in Nederland het BIG-register) alle lidstaten en de Europese Commissie moeten waarschuwen wanneer er tegen een medisch beroepsbeoefenaar (zoals artsen en verpleegkundigen) een maatregel is genomen in de lidstaat waar hij werkzaam is. Op aandringen van Schippers geldt dit waarschuwingsmechanisme niet alleen voor deze beroepen, maar ook voor overige beroepen in de zorg, zoals fysiotherapeuten. Eveneens heeft Schippers bereikt dat er niet alleen waarschuwingen uitgaan bij volledige beroepsverboden (doorhalingen en schorsingen), maar ook bij lichtere maatregelen als gedeeltelijke ontzeggingen en bevoegdheidsbeperkende voorwaarden.

In de aanloop naar het van start gaan van het waarschuwingsmechanisme heeft Schippers afspraken gemaakt met landen als Engeland, Zweden, Finland, Luxemburg, Denemarken, Ierland en Noorwegen om elkaar meteen actief te waarschuwen wanneer er maatregelen tegen een medische beroepsbeoefenaar genomen zijn. Hiertoe is een netwerk opgericht van bevoegde autoriteiten die elkaar snel weten te vinden. Met landen met een federale structuur, zoals België en Duitsland, zijn specifieke afspraken gemaakt omdat de bevoegdheden bij de verschillende landsdelen liggen. Om de contacten te stroomlijnen hebben Duitsland en België inmiddels een federaal contactpunt ingesteld. België gaf tijdens het overleg in Vilnius aan intensief met Nederland te willen gaan samenwerken. En ook Frankrijk wil de problematiek gezamenlijk aanpakken.

Alle EU-landen ontvangen verder maandelijks een lijst met de Nederlandse tucht- en strafmaatregelen. Uiteindelijk is de bedoeling dat de beroepsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk ook voor burgers inzichtelijk zijn. Hier liggen veel obstakels in de wet- en regelgeving in de verschillende EU-landen. Op de Nederlandse website van BIG-register wordt inmiddels gelinkt naar vergelijkbare informatie in bijvoorbeeld Engeland, Noorwegen en Denemarken. Deze week is de BIG-site ook in het Engels beschikbaar.

Plaats een reactie