Etnische diversiteit en leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs

Zwarte scholen zijn al enkele decennia een vertrouwd verschijnsel in de grotere steden van ons land. In een aantal gemeenten wordt geprobeerd de scheiding tussen leerlingen met een niet-westerse achtergrond en autochtoon Nederlandse leerlingen tegen te gaan.

In internationaal onderzoek is geconcludeerd dat menging van leerlingen met verschillende etnische achtergronden echter nadelen heeft. Leerlingen zouden beter presteren op etnisch homogene scholen. De vraag is of deze conclusie geldig is voor het Nederlandse onderwijs.

De publicatie ‘Gemengd leren, etnische diversiteit en leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs‘ doet verslag van een onderzoek naar het effect van een etnische diverse schoolbevolking op leerprestaties in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs. Ook is onderzocht of de sociaaleconomische samenstelling van de schoolbevolking invloed heeft op het prestatieniveau.

De belangrijkste conclusies uit de SCP–publicatie ‘Gemengd leren’
– Etnische diversiteit heeft een geringe negatieve invloed op leerprestaties in het basisonderwijs.
– Het gemiddelde opleidingsniveau van ouders heeft meer invloed op leerprestaties in het basisonderwijs dan de mate van etnische diversiteit.
– In het voortgezet onderwijs zijn noch de etnische diversiteit, noch het gemiddelde opleidingsniveau van ouders van invloed op leerprestaties.

Plaats een reactie