Erkenningstraject jeugd- en leefstijlinterventies voldoet goed

Het erkenningstraject voor de erkenning van jeugd- en leefstijlinterventies wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd. Dit blijkt uit de evaluatie die in 2011 door Stichting Consument en Veiligheid en de Vrije Universiteit Amsterdam is uitgevoerd naar het proces en resultaat van het erkenningstraject voor interventies en daarmee ook de Erkenningscommissie Interventies. Het erkenningstraject maakt de kwaliteit van interventies voldoende inzichtelijk en stimuleert kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van interventies. Uit de evaluatie komen ook enkele verbeterpunten naar voren. Daar gaan de instituten die het traject ondersteunen direct mee aan de slag.

Uit de evaluatie blijkt dat de procedure van indienen en beoordelen naar tevredenheid van de indieners en de beoordelaars is. Belangrijk punt van kritiek is dat het erkenningstraject nog onvoldoende bij de praktijk aansluit. Professionals willen meer informatie over de randvoorwaarden voor toepassing van een interventie in een organisatie of in een gemeente. Ook passen complexe of samengestelde interventies (of zorgprogramma’s) nu minder goed in het erkenningssysteem. Verder geven professionals aan dat het veel tijd kost om interventies voor erkenning in te dienen. Daarnaast is voor hen de meerwaarde van erkenning niet altijd duidelijk.

Aanpassingen in 2012
De resultaten uit de evaluatie en de aanbevelingen die daaruit voortkomen zijn door de ondersteunende instituten – het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven – uitgewerkt in een plan van aanpak voor het doorvoeren van enkele veranderingen in het erkenningstraject. Deze veranderingen betreffen met name de criteria voor uitvoerbaarheid en voor effectiviteit, de opzet en toelichting van het werkblad, de ondersteuning van professionals en de communicatie over het traject en over erkende interventies. Daarnaast zijn er tal van kleinere aanpassingen gepland. Alle aanpassingen worden in 2012 doorgevoerd.

Volledige evaluatierapport
Het volledige evaluatierapport is te lezen in de publicatie ‘Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies. Een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven’. Deze publicatie is kosteloos te downloaden via de websites www.nji.nl/publicaties, www.ncj.nl of www.loketgezondleven.nl. Het evaluatieonderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke en onafhankelijke commissie die de kwaliteit en effectiviteit van interventies beoordeelt voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, ontwikkelingsstimulering, gezondheidsbevordering en preventie. De commissie is ingesteld en wordt secretarieel ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en RIVM Centrum Gezond Leven.

Plaats een reactie