EPD-voorstellen leiden tot meer regie, maar ook tot vragen

De KNMG kan zich vinden in twee nieuwe voorstellen van minister Schippers voor het landelijk elektronisch patiëntendossier. De minister wil patiënten meer regie geven over de toegang tot hun medische gegevens. Ook wil zij dat patiënten zelf via een regionaal patiëntenportaal bij hun gegevens kunnen.

Het is goed dat de voorstellen leiden tot meer regie en betrokkenheid van de patiënt, maar ze roepen nog wel de nodige vragen op, zo heeft de KNMG de Tweede Kamer vandaag laten weten.

Regionale begrenzing
In haar voortgangsrapportage van 13 januari stelt de minister voor dat burgers zelf gaan aangeven welke zorgverleners in hun EPD mogen kijken. Hiermee geeft ze invulling aan de zogeheten ‘regionale begrenzing’ waar tijdens discussies in de Eerste Kamer behoefte aan bleek te zijn. De uitwisseling van gegevens via de landelijke infrastructuur kan zo beperkt blijven tot zorgverleners in de regio die de burger zelf aangeeft. Zo krijgen patiënten meer regie over de toegang tot hun gegevens dan wanneer zij zouden kunnen aangeven wie géén toegang zou mogen hebben. De KNMG ziet echter als mogelijk nadeel dat een zorgverlener waar een patiënt onvoorzien bij terechtkomt in de regel geen toegang zal hebben tot diens gegevens.

Breuk
Ook betekent dit voorstel een belangrijke breuk met de ontwikkeling van de landelijke infrastructuur tot nu toe, waarin beschikbaarheid van gegevens de regel was en afscherming de uitzondering. Dit werd van groot belang geacht voor een goede overdracht van gegevens en werd tot nu toe gezien als voorwaarde voor het kunnen leveren van verantwoorde zorg. Volgens de uitgangspunten van VWS en de veldpartijen is het primaire doel dat door middel van het actief en reactief bij de behandeling betrokken zorgverleners informeren, de informatievoorziening rondom behandeling van de patiënt verbetert. Het nieuwe voorstel kan deze doelen ondermijnen.

Regionaal patiëntenportaal

Minister Schippers stelt ook voor dat patiënten niet langer via een landelijk patiëntenportaal toegang krijgen tot hun eigen gegevens, maar via een regionaal patiëntenportaal van de zorgaanbieder. Op zichzelf vindt de KNMG dit een goede ontwikkeling. Het kan het landelijke EPD dichter bij de patiënten brengen, wat goed kan uitwerken op het draagvlak onder burgers en zorgverleners.

Onduidelijkheden
Maar het voorstel bevat nog veel onduidelijkheden. Zijn er bijvoorbeeld al voldoende zorgaanbieders, met name huisartsen, die via een patiëntenportaal deze toegang kunnen bieden? Hebben burgers wel via het regionale patiëntenportaal toegang tot een ‘telefoonboek’ van zorgverleners, zodat zij in staat zijn om aan te geven wie toegang mogen hebben tot hun medische gegevens? Ook is het de vraag of burgers via het regionale patiëntenportaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens die de zorgverlener van hen heeft. Voor regio’s waar (nog) geen patiëntenportaal bestaat, zal ook een oplossing gevonden moeten worden.

De KNMG blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het landelijk EPD en volgt donderdag 20 januari het Algemeen Overleg over de voortgang van het EPD in de Tweede Kamer.

Plaats een reactie