Enschede kiest maatregelen om fietsgebruik te stimuleren

0
631

De gemeente Enschede wil het fietsgebruik de komende jaren flink laten toenemen. Bij verplaatsingen tot 7,5 kilometer lengte wordt nu in 34% van de gevallen de fiets gebruikt. Het college wil dit percentage verhogen. Daarom stelt zij in de nieuwe Fietsvisie een aantal maatregelen voor die dat percentage voor het jaar 2020 naar 38 brengen.

Maatregelen die onder andere bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot in de stad. Bijvoorbeeld met de aanleg van een samenhangend netwerk van duidelijk herkenbare fietsroutes door de stad. Het uitgangspunt is dat voor de uitvoering van de maatregelen die in de Fietsvisie worden voorgesteld circa negen miljoen euro beschikbaar is. Vijf miljoen wordt vrijgemaakt uit de eigen middelen en er is vier miljoen aan subsidies van andere overheden voorzien.

Voor verplaatsingen binnen de stad (tot 7,5 kilometer) is de fiets in veel gevallen een zeer geschikt vervoermiddel. Het fietsgebruik in Enschede blijkt in de afgelopen 5 jaar echter te zijn afgenomen. Onderzoek wijst uit dat veel Enschedeërs vinden dat de stad fietsvriendelijker moet worden.

De fietsvisie zet in op een netwerk van fietsroutes door de wijken dat fietsers een alternatief biedt voor de routes langs drukke en minder veilige hoofdwegen. Dit ontvlochten netwerk van logisch gelegen, aantrekkelijke en veilige fietsstraten, uitgevoerd in rood asfalt, wordt stap voor stap aangelegd.

De visie gaat ook in op verbeteringen voor het fietsparkeren, beheer en onderhoud en stimuleringsacties richting speciale doelgroepen. Als de beoogde toename van het fietsgebruik wordt gehaald, dan draagt dat ongeveer voor 25% bij aan de vermindering in CO2 uitstoot die de gemeente met het verkeer wil bereiken.

Mobiliteitsvisie en verkeersveiligheidsplan
Dit fietsbeleid is een uitwerking van de eerder vastgestelde mobiliteitsvisie en het verkeersveiligheidsplan. Hierin kiest Enschede voor;
– verbeteren van de bereikbaarheid van Enschede-Centrum, Enschede-West en de Innovatiedriehoek voor verkeer van en naar de stad.
– meer gebruik van milieuvriendelijke vervoermiddelen in de stad
– bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad
– verbeteren van de verkeersveiligheid

De fietsvisie die hieraan moet bijdragen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Fietsersbond Enschede, de Stedelijke OuderVerkeersRaad, Regio Twente, Universiteit Twente (vakgroep verkeer & vervoer) en Politie Twente. De visie wordt in de gemeenteraad vastgesteld.