Effecten en beïnvloeding bodembiodiversiteit

De vraag van veel telers is met welke indicatoren zij de toestand van de bodembiodiversiteit kunnen meten, wat die informatie betekent voor de bodemkwaliteit en de gewasproductie en welke teeltmaatregelen geboden zijn. NMI, Alterra en BLGG AgroXpertus doen hier onderzoek naar (mei-oktober 2011), gericht op de aspecten ‘effecten’ en ‘beïnvloeding’ van bodembiodiversiteit.

Het project wil een concrete bijdrage leveren aan de kennis en tools voor akkerbouwers, gericht op bodembiodiversiteit als onderdeel van duurzame landbouw. Het project wordt dan ook in nauwe samenwerking met telers uitgevoerd. Telers worden bevraagd over hun expertise met, en kennisvragen over bodembiodiversiteit. Op basis daarvan maken de onderzoekers een overzicht van perspectiefvolle indicatoren, meet- en analysetechnieken en maatregelen. Daarbij verzamelen zij ook informatie uit demonstratieprojecten over bodembiodiversiteit.

De focus ligt op de productie-ondersteunende rol van bodembiodiversiteit (inclusief mineralenbenutting), met daarnaast aandacht voor beperking van de verliezen naar de leefomgeving. De verzamelde kennis wordt ten slotte geëvalueerd om onder andere de praktijkrijpheid en de perspectieven van indicatoren te bepalen, o.a. door toetsing in laboratorium en/of op praktijkvelden.

Na afloop van het project wordt een onderzoeksrapport uitgebracht en een brochure voor akkerbouwers. Ook zullen masterclasses en trainingen voor adviseurs worden georganiseerd.

De opdracht voor het onderzoek is verstrekt vanuit het masterplan mineralenmanagement (MMM). Het MMM is een initiatief van LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en het Productschap Akkerbouw.

Meer informatie: Onderzoek Effecten en beïnvloeding biodiversiteit

Plaats een reactie