Eerste masterspecialisatie Levenslooppsychologie

Op 1 september 2012 start de Open Universiteit met de specialisatie Levenslooppsychologie van de wo-master Psychology en is daarmee de enige Nederlandse universiteit die dit biedt. Er is behoefte aan academisch gevormde deskundigen die mensen in alle levensfasen kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling.

Waar andere psychologieopleidingen een bepaalde levensfase, zoals bijvoorbeeld de kindertijd, centraal stellen, richt deze master zich op de natuurlijke ontwikkelingspatronen tijdens de hele levensloop. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt hierbij de nadruk op het bevorderen van geluk en zelfrealisatie.

Begeleiding bij keuzes
Het leven en de maatschappij worden steeds sneller en complexer. De nieuwe masterspecialisatie leidt mensen op tot deskundigen die mensen in alle levensfasen optimaal kunnen begeleiden. Levenslooppsychologie analyseert vanuit een theoretisch kader wat er op bepaalde momenten in het leven gebeurt. Zo kunnen mensen geholpen worden bewuster keuzes te maken, Daarbij kan men denken aan de coaching van een kind dat bijvoorbeeld een studiekeuze moet maken. Of van iemand die op hogere leeftijd nog beslist te scheiden.

Met de cursus ‘Coaching: een psychologisch perspectief’, onderdeel van de master, biedt de OU bovendien als eerste universiteit een coachingcursus op academisch niveau, waarbij gebruik is gemaakt van zoveel mogelijk evidence-based materiaal.

Positieve psychologie
In de masteropleiding is de invloed van de ‘positieve psychologie’ duidelijk. Deze stroming verschuift de nadruk die traditioneel ligt op klachten en stoornissen naar zaken als kracht, mentale veerkracht en zelfontplooiing. De opleiding heeft aandacht voor de factoren die het functioneren optimaliseren, zoals positieve emoties en mentale veerkracht, in plaats van voor de risicofactoren. Het effect hiervan is dat mensen hierdoor meer tevreden en gelukkiger zijn en meer zelfvertrouwen krijgen.

Verder onderscheidt de opleiding zich door de focus op de normale, functionele vorming van mensen versus de disfunctionele ontwikkeling in de klinische psychologie bijvoorbeeld. Bovendien omvat de opleiding verschillende levensdomeinen en niet alleen arbeidsgerelateerde domeinen, zoals de arbeids- en organisatiepsychologie of gezondheidsgerelateerde domeinen, zoals de gezondheidspsychologie.

Innovatief scriptieonderzoek
Naast traditionele vormen van onderzoek, zoals experimenten en vragenlijstonderzoek, kunnen scriptiestudenten ook de Experience Sampling Methode (ESM) inzetten, die innovatief en onderscheidend is ten opzichte van onderzoek aan andere psychologische opleidingen. Dit is een internationaal gebruikte dagboektechniek, waarbij als het ware een film van het dagelijks leven van een individu wordt gemaakt. Met ESM ontstaat goed zicht op hoe iemand zich voelt en gedraagt en hoe de omgeving daarbij een rol speelt. Binnen de faculteit Psychologie van de Open Universiteit is hiervoor een smartphone app ontwikkeld die ook door masterstudenten ingezet kan worden.

Plaats een reactie