Eerste kievitsei 2013 gevonden

Donderdag 21 maart is in het Binnenveld in Ede in de provincie Gelderland het eerste kievitsei van 2013 gevonden. Deze vondst is gemeld bij Landschapsbeheer Nederland en stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied. Deze organisaties hebben gezamenlijk het ei gecontroleerd en vastgesteld dat het een vers ei is.

Eerste kievitsei 2013 gevonden

De vinder Harry Dekker uit Ede, lid van de weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost en aangesloten bij Land-schapsbeheer Nederland vond het kievitsei om 07.25 uur op een akker in de gemeente Ede.

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2013 begonnen. Vrijwilligers van Landschapsbe-heer Nederland, de Bond van Friese Vogelwachten en de sectie Weidevogels Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied trekken tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland
Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese popu-latie en daarmee is Nederland belangrijk voor de kievit. Maar het aantal neemt met 5% per jaar af door de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van land-bouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom nodig, maar ook het creëren van grasland waar de jongen veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen te groeien en volwassen te worden.

5.000 vrijwillige weidevogelbeschermers
Landschapsbeheer Nederland ondersteunt ruim vijfduizend vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels. Voor deze vrijwilligers organiseren de provinciale organisaties Landschapsbeheer cursussen over bescherming en monitoring. Ook worden er materialen aangeschaft en krijgen ze begeleiding. Deze weidevogelbeschermers trekken vanaf half maart tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur, en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden.

Het zoeken en rapen van kievitseieren is een traditie. In Friesland mogen in maart, onder voorwaarden, 6.307 kievitseieren geraapt worden. In de rest van Nederland mag rapen niet.

Plaats een reactie