Nieuwe Drank- en Horecawet beloont actieve gemeenten

Onlangs besloot de Tweede Kamer de al in juli 2009 voorgestelde wijziging van de Drank- en Horecawet controversieel te verklaren. Later kwam zij daar op terug. Aan de wet is tenminste 7 jaar gewerkt. Morgenavond worden de voorstellen in eerste termijn door de Kamer behandeld.

Veel gemeenten met een actief alcoholbeleid zijn van plan de nieuwe wijzigingsvoorstellen te benutten. Een onderdeel van de nieuwe wet is een experiment op lokaal niveau met de invoering van één leeftijdsgrens van 18 jaar voor de alcoholverkoop.

Wim van Dalen, directeur van STAP: “De nieuwe wet moet de gaten in de alcoholverkoop dichten en is een opmaat voor de invoering van een landelijke verkoopgrens van 18 jaar. De draai van de PvdA is een onverwachte kink in de kabel”.

Intensivering van toezicht op alcoholverkoop
De nieuwe wet betekent in de eerste plaats dat het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet geheel bij de gemeente komt te liggen. Tot nu toe is dat de taak van de landelijk opererende Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA). De verwachting is dat het aantal jaarlijkse controles sterk zal toenemen.

In totaal zijn er ongeveer 61.000 verkooppunten van alcohol in Nederland terwijl de VWA slechts beschikt over ruim 100 toezichthouders; deze hebben ook het toezicht op de tabakwetgeving tot hun taak. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een alcoholverstrekker tenminste 4 keer per jaar moet worden gecontroleerd om te bereiken dat hij de regels consequent naleeft.

STAP: “Als de gemeenten hun verantwoordelijkheden goed nakomen kan dat het aantal controles wellicht doen vervijfvoudigen; het is bovendien belangrijk dat de VWA de gemeenten met haar kennis en ervaring blijft ondersteunen”.

Experimenteren met een leeftijdsgrens van 18 jaar
De voorgestelde Drank- en Horecawet maakt het mogelijk dat een aantal gemeenten mag experimenteren met de invoering van één leeftijdsgrens van 18 jaar. Nu is de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop 16 jaar voor zwakalcoholhoudende drank en 18 jaar voor sterke drank.

STAP: Alcohol beschadigt met name het zich ontwikkelende brein. Wetenschappers pleiten daarom al geruime tijd voor verhoging van de verstrekkingsleeftijd naar 18 jaar. Ook de Europese Commissie pleit voor één leeftijdsgrens van 18 jaar. Het nieuwe experimenteerartikel is een nuttige stap in de goede richting, hoewel directe landelijke invoering van één leeftijdsgrens van 18 jaar veel logischer is”.

De PvdA, het CDA en de ChristenUnie hebben Klink in 2009 per motie gevraagd dit experimenteerartikel in te voeren. Nu de PvdA zich hieraan onttrekt (interview Lea Bouwmeester radio 1; dinsdag 6 april) is de kans reëel dat één van de belangrijkste preventiemaatregelen (invoering 18 jaar grens) gaat sneuvelen.

Supermarkten krijgen stok achter de deur
De nieuwe wet biedt de mogelijkheid voor de burgemeester om supermarkten die binnen één jaar drie keer bekeurd worden voor het niet naleven van de leeftijdsgrenzen een extra sanctie op te leggen. De burgemeester kan een supermarkt dwingen haar alcoholafdeling minimaal één week tot maximaal twaalf weken te sluiten.

STAP: “Uit tal van onderzoeken van de afgelopen drie jaar blijkt dat jongeren van 15 jaar nog op veel plaatsen te gemakkelijk alcohol kunnen kopen. Dat geldt voor de horeca, de supermarkten, de slijters en voor sportkantines”.

Vroeger uitgaan
Met de nieuwe wet kunnen gemeenten de toegangsleeftijden voor de horeca koppelen aan de sluitingstijd. Doel is dat jongeren eerder naar de kroeg gaan, waardoor het indrinken wordt tegengegaan. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat jongeren onder de 18 jaar niet na middernacht nog een horecagelegenheid kunnen binnenkomen.

Nu gaan veel jongeren pas na middernacht stappen waarbij men vaak vroeg in de avond thuis al is begonnen met alcoholgebruik.

Lastenverlichting bedrijfsleven
Naast gezondheidsbelangen komt de wet ook tegemoet aan de wensen van het bedrijfsleven. Zo wordt het vergunningstelsel vereenvoudigd waardoor vergunninghouders minder vaak een nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. Ook kunnen leidinggevenden sneller en gemakkelijker aan het werk in de horeca.

Plaats een reactie