Diplomaregister van start

Het landelijk diplomaregister kan begin 2012 van start. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Met het register wordt het gemakkelijker na te gaan of een diploma dat na een bepaalde datum is behaald in het door de overheid bekostigd voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie, de inburgering en Nederlands als tweede taal, ook echt is.

Naast bescherming tegen diplomavervalsing biedt het register burgers een vangnet voor het geval hun diploma verloren is gegaan door bijvoorbeeld diefstal of brand. Ook neemt het burgers, onderwijsinstellingen, werkgevers en overheden werk uit handen: waar zij nu bij elkaar diplomagegevens moeten opvragen, kunnen zij straks bij één loket terecht.

Derden (zoals werkgevers) moeten toestemming hebben van de bezitter van het diploma om het diploma te kunnen controleren. Overheidsorganen die toegang moeten hebben om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren, ontvangen de gegevens zonder akkoord van de diplomabezitter.

Het register begint met de diploma’s die de Dienst Uitvoering Onderwijs al digitaal heeft en wordt later uitgebreid.

Plaats een reactie