Dimensies van sociale uitsluiting

Sinds 2004 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gedaan naar het vóórkomen en de oorzaken van sociale uitsluiting, zowel onder de gehele bevolking als bij bepaalde groepen (ouderen, kinderen). De vragenlijst die hiervoor werd gebruikt, is op grond van ervaring en nieuwe inzichten regelmatig aangepast.

Het meetinstrument omvatte echter nog steeds veel vragen en kende daarnaast enkele technische beperkingen. Kon er geen verbeterde en beknoptere versie van de vragenlijst worden ontwikkeld?

Met behulp van focusgroepen en cognitieve tests is eerst onderzocht of het meetinstrument de verschillende aspecten van sociale uitsluiting goed dekt. Bestaande vragen zijn op grond hiervan geherformuleerd en aangevuld. De vernieuwde lijst werd daarna voorgelegd aan een steekproef van bijna 650 personen. Analyse van de uitkomsten heeft geleid tot een handzaam en valide meetinstrument van vijftien vragen, waarmee het SCP in de toekomst sociale uitsluiting bij volwassenen periodiek in kaart zal brengen.

Stella Hoff is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Arbeid, Inkomen en Sociale zekerheid van het SCP. Zij houdt zich onder meer bezig met de thema’s armoede, niet-gebruik van inkomensvoorzieningen en de leefsituatie van uitkeringsgerechtigden.

Cok Vrooman is afdelingshoofd van de onderzoeksgroep Arbeid, Inkomen en Sociale zekerheid. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de empirische bestudering van armoede en de maatschappelijke effecten van sociale zekerheidsinstituties in verschillende landen.

Downloaden: Dimensies van sociale uitsluiting

Plaats een reactie