Daling nieuwe aanvragen AWBZ-zorg met 18%

Het kenniscentrum van het CIZ heeft de trends in de AWBZ-zorg tussen 2007 en 2009 in kaart gebracht. Een van de opvallendste conclusies is dat het kabinetsbesluit om de toegang tot de AWBZ-zorg te verscherpen effect sorteert. In 2009 is het aantal nieuwe aanvragen voor AWBZ-zorg 18% gedaald ten opzichte van 2008. Dit heeft te maken met de beleidsregels van VWS waarin strengere eisen zijn gesteld om in aanmerking te komen voor begeleiding in de AWBZ (de ‘pakketmaatregelen 2009’).

950.000 AWBZ-toekenningen in 2009
In 2009 zijn in totaal 1,1 miljoen aanvragen voor AWBZ-zorg behandeld. Dit betreft zowel nieuwe aanvragen als aanvragen van personen die al AWBZ-zorg ontvingen. De aanvragen zijn gedaan door 680.000 personen die gedurende het jaar ruim anderhalve aanvraag per persoon indienden. Van 950.000 aanvragen is zorg toegekend. Er zijn 180.000 aanvragen ingetrokken door cliënten of afgewezen omdat cliënten niet aan de criteria voldeden.

Wie maken gebruik van AWBZ-zorg
Bijna tweederde van de indicaties wordt toegekend aan personen van 65 jaar of ouder. Boven de 85 jaar is het aantal indicaties per 100.000 inwoners zes keer hoger dan in de categorie 65-74 jarigen. Ongeveer tweederde van alle indicaties voor alle leeftijdscategorieën wordt toegekend op grond van een lichamelijke aandoening en een derde op grond van een verstandelijke of psychiatrische aandoening.

Langer thuis wonen met AWBZ-zorg
Het lijkt er op dat mensen langer thuis blijven wonen met behulp van zware AWBZ-zorg en tijdelijk verblijf in een instelling. Het tijdelijk verblijf wordt ingezet om ouders of partner tijdelijk te ontlasten. Ter vergelijking: in 2007 bedroeg het aantal indicaties voor AWBZ-zorg met tijdelijk verblijf 22.036, in 2008 bedroeg het 24.590 en in 2009 bedroeg het 27.502. Tussen 2007 en 2009 is dat een stijging van 12%.

De meeste indicaties worden overigens toegekend voor de categorie persoonlijke verzorging, verpleging en/of behandeling. Binnen deze categorie wordt de meeste aanspraak gemaakt op persoonlijke verzorging. Vaak is persoonlijke verzorging de eerste stap in gebruik van AWBZ-zorg.

Veranderende rol CIZ: herindicaties via zorgaanbieders
De taken van het CIZ veranderen. In november 2009 is door voormalig staatssecretaris Bussemaker besloten dat het CIZ zich gaat richten op de eerste aanvraag voor AWBZ-zorg en op complexe situaties. De herindicaties worden steeds meer door zorgaanbieders zelf geregeld via internet. Daarvoor is een gefaseerde aanpak tot eind 2011 opgezet. Het CIZ controleert steekproefsgewijs of zorgaanbieders de juiste zorg inzetten. De rol van het CIZ verandert daardoor van uitvoerder naar toezichthouder. In 2009 zijn 177.248 herindicaties afgehandeld door zorgaanbieders. Dat is 20% van het totaal aantal herindicaties. Het is de bedoeling dat eind 2011 de helft van alle indicaties door zorgaanbieders wordt gedaan. Deze ontwikkeling heeft als consequentie voor de CIZ-organisatie dat de personeelsformatie met 20% is gekrompen eind 2010 en dat het accent van de werkzaamheden verschuift van uitvoering naar toetsing.

Plaats een reactie