Convenant onverdoofd slachten klaar in drie maanden

In een brief aan de Eerste Kamer licht staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toe hoe hij met een convenant het dierenwelzijn bij onverdoofd slachten wil verbeteren. De Eerste Kamer had de staatssecretaris gevraagd om een minder vergaand voorstel dan een algemeen verbod.

In de brief beschrijft Bleker dat een dergelijk convenant tussen betrokken religieuze organisaties, vertegenwoordigers van de slachthuizen, dierenartsen, wetenschap en NGO’s in ongeveer drie maanden tot stand moet kunnen komen. Een veterinaire commissie onder leiding van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de heer prof. dr. L.J. Hellebrekers, zou kunnen adviseren over de totstandkoming en uitvoering van het convenant.

Afspraken
In het convenant zouden onder meer afspraken gemaakt kunnen worden over kwaltiteitseisen aan slachthuizen, het verkorten van de bewustzijnsperiode na de halssnede, het aantal noodzakelijke halssnedes en de opleidingseisen aan het slachtpersoneel. Ook zouden afspraken kunnen worden gemaakt over specifieke behoefte voor te slachten dieren.

Handhaving
Dankzij een algemene maatregel van bestuur kan de overheid de te maken afspraken ook handhaven.

Zo kan bijvoorbeeld een registratieplicht voor slachthuizen worden ingevoerd. Daaraan kan dan worden gekoppeld dat het slachthuis zich aan de afspraken moet houden. Gebeurt dat niet, dan kan dat leiden tot intrekking van de registratie om onbedwelmd ritueel te mogen slachten.