Concrete afspraken aanpak taalachterstand jonge kinderen

Wethouders van de 37 grootste gemeenten en minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bekrachtigen maandag 12 maart 2012 de gemaakte afspraken om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken.

De minister verdeelt de komende jaren extra geld over de G4 en G33 voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen: in 2012 gaat het om 70 miljoen en vanaf 2013 95 miljoen euro per jaar. Dit geld uit het Regeerakkoord komt bovenop het bestaande budget van 261 miljoen euro dat jaarlijks al over alle onderwijsachterstandsgemeenten wordt verdeeld.

Langetermijninvestering
Van Bijsterveldt: “Ik wil bereiken dat kinderen zo veel mogelijk zonder taalachterstand naar de basisschool gaan. Dit doe ik door de komende jaren extra te investeren in de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen. Op de lange termijn verdienen deze investeringen zichzelf terug. Door extra in te zetten op taal verbeteren de kansen van deze jongeren later op de arbeidsmarkt aanmerkelijk.”

Concrete afspraken
Elke gemeente heeft afzonderlijk concrete afspraken gemaakt met minister Van Bijsterveldt over inspanningsverplichtingen en kwaliteitsverhoging in de periode 2012-2015. De nulmeting van de Inspectie van het Onderwijs in 2011 diende voor de gemeenten als uitgangspunt voor de lokale ambities. Daarnaast hebben de meeste gemeenten ook gesprekken gevoerd met schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over de wensen en de haalbaarheid.

Voor- en vroegschoolse educatie
Met de G37 is afgesproken dat zij zich zullen inspannen om het taalniveau van de pedagogische medewerkers te verhogen tot niveau 3F. Een goede beheersing van de Nederlandse taal bij de leidsters is immers van wezenlijk belang voor een stimulerende en verrijkende taalomgeving voor kinderen. Daarnaast is afgesproken dat het aantal hbo-gekwalificeerde begeleiders op de vve-locaties wordt verhoogd. Zij zijn nodig om het opbrengstgericht werken op de groep verder vorm te geven en de kwaliteit op de werkvloer te verhogen. Het gaat daarbij om het observeren en weten welke spelactiviteiten nodig zijn om een kind verder in zijn ontwikkeling te stimuleren. Van Bijsterveldt: “Om taalachterstanden bij risicoleerlingen tegen te gaan, geven we een kwalitatieve én kwantitatieve impuls aan de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het accent ligt op de verhoging van de kwaliteit van de leidsters. Daarnaast wordt het aantal plaatsen uitgebreid.”

Schakelklassen en zomerscholen
Naast investeringen in vve, gebruiken veel gemeenten en scholen de extra middelen voor extra leertijd voor leerlingen met een taalachterstand in het basisonderwijs. Met deze extra leertijd worden taalachterstanden van deze leerlingen aangepakt en kunnen zij beter doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dit betekent onder andere dat er de komende jaren meer schakelklassen en zomerscholen komen in de 37 grote gemeenten.

Ouders betrekken
Met de gemeenten worden ook afspraken gemaakt om de ouders van de doelgroepleerlingen te betrekken bij het werken aan de taalontwikkeling van hun kinderen. De aanpak in de G4 en de G33 kan een voorbeeldfunctie hebben voor andere gemeenten.

Plaats een reactie