CIZ publiceert CIZ Indicatiewijzer versie 3.0

Vanaf 1 januari 2010 gelden de nieuwe Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS. Naar aanleiding hiervan is de CIZ Indicatiewijzer – de toelichting op deze Beleidsregels – aangepast. Op 30 december publiceert het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) de CIZ Indicatiewijzer versie 3.0 op zijn website.
Versie 3.0 van de CIZ Indicatiewijzer is een herziening van versie 2.0 van juli 2009. De wijzigingen, gebaseerd op de nieuwe Beleidsregels van het ministerie van VWS, zijn onder meer:
– Aanpassing geldigheidsduur van indicatiebesluiten Palliatief Terminale Zorg in de thuissituatie. Extramurale indicatiebesluiten die worden afgegeven voor cliënten in de terminale levensfase, blijven nu geldig tot de cliënt is overleden. Intramurale indicatiebesluiten die worden afgegeven voor Palliatief Terminale Zorg blijven 5 jaar geldig;
– Aanpassing van de maximale omvang van het mogelijk aantal dagdelen per week dat ouders, gebruikelijke zorgers of mantelzorgers vrij kunnen zijn van de zorg voor de cliënt (tot 23 jaar).

Veel belangstelling
De CIZ Indicatiewijzer 2.0 was succesvol. 14.000 exemplaren zijn, op hun verzoek, gestuurd naar zorgaanbieders en cliënten. Vooral zorgaanbieders namen de CIZ Indicatiewijzer in groten getale af.

AWBZ-aanspraken
Wanneer mensen aanspraak willen maken op zorg die bekostigd wordt vanuit de AWBZ, dan is het CIZ de instelling die besluit of zij in aanmerking komen voor deze AWBZ-aanspraken. Het CIZ neemt de besluiten onder meer op basis van de genoemde Beleidsregels. De Beleidsregels bestaan uit een ministeriële regeling met acht bijlagen.
In de CIZ Indicatiewijzer wordt per bijlage bij de Beleidsregels uitgelegd, hoe het indicatieonderzoek wordt uitgevoerd, welke informatie van belang is, hoe deze wordt gewogen en in de context wordt geplaatst, en hoe dit leidt tot een indicatiebesluit met type(n) zorg, zorgomvang en zorgduur. In specifieke situaties kan de inhoud ook worden gebruikt als motivering van het CIZ-indicatiebesluit. Dit gebeurt als de beschrijving van de Beleidsregels onvoldoende inzicht geeft, of te abstract is.

Doel
De CIZ Indicatiewijzer is ontwikkeld om de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS beter toepasbaar te maken. Daarnaast wordt in de CIZ Indicatiewijzer de toepassing van de AWBZ-aanspraken, zoals beschreven in het Besluit zorgaanspraken (Bza), verder uitgewerkt. De CIZ Indicatiewijzer draagt op deze wijze bij aan een transparante Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en aan de verdere uniformering van de indicatiestelling van de AWBZ-aanspraken.

Plaats een reactie