Chronisch ziek, maar niet beperkt in functioneren

Ouderen die ziek zijn, zijn niet per definitie beperkt in hun functioneren. Want hoewel de helft van de zelfstandig wonende ouderen in Nederland een of meer chronische ziekten heeft, ervaart tweederde van hen geen lichamelijke beperkingen. Daarnaast voelt meer dan de helft zich gezond. Dit blijkt uit het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ van het RIVM.

Het rapport biedt een overzicht van de gezondheid en preventieve zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Deze gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schreef het rapport in opdracht van het ministerie van VWS.

Meer ouderen
Tussen 2010 en 2050 loopt het aantal 65-plussers in Nederland op van 2,6 naar 4,5 miljoen. Dan is een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar en van de populatie ouderen is dan 40 procent 80 jaar of ouder. Vanaf 75 jaar neemt de kans op ziekten en beperkingen toe en de gezondheid en lichamelijke kwaliteit van leven af.

Preventieve zorg
Bij het ouder worden is het steeds meer van belang het functioneren te optimaliseren. Dat kan door ouderen daarin te begeleiden of door aanpassingen te doen in de leefomgeving. Preventieve maatregelen zijn daar dan ook op gericht, en hebben niet alleen het doel ziekten en aandoeningen te voorkomen en sterfte uit te stellen. Belangrijke doelgroepen voor preventieve interventies zijn ouderen vanaf 75 jaar, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau, allochtone ouderen en oudere mantelzorgers.

Eenzaamheid
Een andere interessante bevinding uit het rapport is dat het aandeel ouderen dat zich matig tot sterk eenzaam voelt (bijna een derde) nauwelijks verschilt van jongere mensen. Dat komt waarschijnlijk doordat wensen en verwachtingen over sociale contacten met de leeftijd veranderen. Binnen de groep ouderen neemt eenzaamheid wel toe naarmate mensen ouder worden: ongeveer de helft van de 85-plussers, vooral de vrouwen, voelt zich eenzaam.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM. Daar kunt u ook het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ downloaden.

Plaats een reactie