Chaos dreigt in de jeugdzorg

Het kabinet beoogt een herziening van het totale stelsel van jeugdzorg, waarbij de gemeenten financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk worden voor jeugdzorg. SeinstravandeLaar B.V. sprak met bestuurders en de ambtelijke top van provincies, gemeenten en Bureaus Jeugdzorg en komt tot de conclusie dat alle ingrediënten voor een chaotisch verloop van de transitie en een dito uitkomst op dit moment in overhand aanwezig zijn.

Er bestaat geen eenduidig beeld over hoe gemeenten, al dan niet gezamenlijk, in de toekomst uitvoering kunnen gaan geven aan de jeugdzorgtaken. Er zijn veel uiteenlopende ideeën en initiatieven over hoe het transitieproces van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten vorm moet krijgen en er ontbreekt duidelijkheid over de rollen van een ieder in dit proces. Er zijn weinig inhoudelijke doelstellingen over wat de jeugdzorg er nu beter op wordt door deze transitie en een tijdsschema over wanneer de transitie moet zijn afgerond ontbreekt. Ook is niet duidelijk hoe de reorganisatie waar deze transitie toe leidt, gefinancierd gaat worden.

Aan de vooravond van een grootschalige ingreep is daarmee vooral veel onduidelijk. Alle ingrediënten zijn aanwezig om te komen in een chaotisch proces, met een toenemende onzekerheid als het gaat om het behouden van de kwaliteit van de zorg.

Kijkend naar eerdere decentralisaties, zoals bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kan veel geleerd worden over hoe een overdracht van taken naar gemeenten vooral wel of niet moet plaatsvinden, maar het lijkt er op dat met deze kennis weinig wordt gedaan.

Voor een gedegen overdracht is het noodzakelijk aan de voorkant inhoudelijke doelstellingen te formuleren, eisen aan het transitieproces te stellen en duidelijk aan te geven wat landelijke kaders zijn en waar lokaal maatwerk mogelijk is. Ook moet er -vooral in deze tijd- een duidelijk financieel verhaal komen van investeringen en baten. Landelijk gezien zullen er veel meer kaders moeten komen en provinciaal en regionaal zullen partijen samen aan een eindbeeld moeten werken en in overleg procesafspraken moeten maken.

De kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland is broos en politiek gevoelig en kan zich weinig chaos permitteren.

De volledige analyse is kosteloos te downloaden op www.seinstravandelaar.nl

Plaats een reactie