CGB presenteert uniek onderzoek naar ongelijke beloning

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) presenteert donderdag 21 april 2011 een uniek onderzoek naar ongelijke beloning van mannen en vrouwen dat in nauwe samenwerking met de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen tot stand gekomen is. De CGB heeft onderzocht hoe ongelijke beloning ontstaat en wat de omvang hiervan is.

Uit het onderzoek blijkt dat het toepassen van min of meer willekeurige beloningsmaatstaven vaker voor vrouwen dan voor mannen nadelig uitpakt. De uitkomsten van dit onderzoek maken het de ziekenhuizen, maar ook andere organisaties mogelijk om valkuilen bij de beloning te vermijden.

Loonkloof
In Nederland verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen, de zogeheten loonkloof. De loonkloof ligt al decennia rond de 20% en verandert nauwelijks. De vraag die de CGB zich naar aanleiding hiervan stelde is welk deel daarvan wordt veroorzaakt door ongelijke beloning en hoe die ongelijke beloning tot stand komt. Het onderzoek is verricht binnen de algemene ziekenhuizen, omdat deze sector zich goed laat onderzoeken. Alle algemene ziekenhuizen gebruiken hetzelfde functiewaardering- en beloningssysteem.

Wet
In de Algemene wet gelijke behandeling staat dat mannen en vrouwen recht hebben op gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid, ofwel werk op hetzelfde functieniveau. Om na te gaan of dit principe daadwerkelijk wordt toegepast is er op individueel niveau gekeken naar de beloning. Er zijn per ziekenhuis 40 personeelsdossiers op detailniveau onderzocht. Daarmee zijn uitgebreide salarisvergelijkingen gemaakt tussen steeds een man en een vrouw, die werken in hetzelfde ziekenhuis op hetzelfde functieniveau. Daarbij is onderzocht welke beloningsmaatstaven zijn toegepast die het risico op ongelijke beloning in zich dragen.

Resultaten
In 43% van de salarisvergelijkingen zijn beloningsmaatstaven gebruikt met een min of meer willekeurig karakter. Dat leidt tot ongelijke beloning, waarbij dat voor vrouwen twee keer zo vaak nadelig uitpakt als voor mannen. Gemiddeld genomen worden vrouwen in alle onderzochte functiegroepen lager beloond. De ongelijke beloning varieert gemiddeld van enkele tientjes tot tweehonderd euro per maand.

Hoe nu verder?
De CGB stelt zich als doel de voor het onderzoek gebruikte methode te verzelfstandigen zodat het kan worden toegepast bij alle algemene ziekenhuizen in Nederland. Dit doet zij in samenwerking met de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en FWG. Daarna kan de methode ook toegepast worden in andere sectoren. Dit betekent dat de ziekenhuizen misschien wel de eerste sector ter wereld zijn die beloningsonderscheid uitbannen.

Plaats een reactie