Cardiologen investeren in patiëntveiligheid en kwaliteit cardiologische zorg

Voor drie veel voorkomende en risicovolle cardiologische ingrepen worden volumenormen ingevoerd. Dit vormt de beste garantie dat patiënten met hart- en vaatziekten zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgen. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft de normen donderdag 23 juni 2011 bekend gemaakt.

De normen hebben niet alleen betrekking op het aantal behandelingen, maar bijvoorbeeld ook of er 24 uur per dag een team beschikbaar is voor acute hartinfarcten en of de behandelteams over voldoende specifieke deskundigheid en ervaring beschikken. Cardiologische centra die aan de normen voldoen, worden geplaatst op een zogeheten Witte Lijst van de NVVC. De normen hebben betrekking op dotterbehandelingen (35.000 per jaar), Inwendige Cardioverter Defibrillator-implantaties (ICD, 5000 per jaar) en hartklepvervanging (750 per jaar).

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland: jaarlijks sterven meer dan 40.000 mensen aan de gevolgen van een hart- of vaatziekte. Het aandeel in de totale sterfte is daarmee meer dan 30%. Harde, kille cijfers die het belang van goede cardiologische zorg onderstrepen. De sterfte in jongere patiëntengroepen neemt weliswaar af, maar door de vergrijzing blijft de totale sterfte gelijk. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) doet dan ook geen concessies als het gaat om de kwaliteit van de cardiologische zorg in Nederland. De NVVC kiest daarom niet voor minimum- of algemene kwaliteitsnormen, maar voor optimumnormen waarmee de patiëntveiligheid en kwaliteit is gewaarborgd.

Cardiologische centra die bepaalde verrichtingen uitvoeren worden streng gecontroleerd door de commissie Kwaliteit van de NVVC aan de hand van visitaties. Zo moet een dottercentrum 24 uur per dag, 7 dagen in de week kunnen behandelen en tenminste 600 dotterprocedures per jaar uitvoeren. Voor een cardioloog bedraagt het minimumaantal behandelingen 150 per jaar. Als een dotter interventiecentrum voldoet aan alle eisen zoals gesteld in de (volume)normen, volgt plaatsing op de Witte Lijst. Wanneer cardiologen en instellingen niet aan de normen voldoen, zal de cardiologische zorg op de desbetreffende locatie anders moeten worden georganiseerd. Bijvoorbeeld door samen te gaan werken met anderen of patiënten door te verwijzen naar andere centra. Volgend jaar worden nog meer optimumnormen ingevoerd, onder andere voor de behandeling van hartritmestoornissen (catheter ablatie procedures).

Kwaliteit patiënt centraal
De publicatie van de normen voor cardiologische behandelingen is een belangrijke stap om de behandeling van hart- en vaatziekten verder te optimaliseren en inzichtelijk te maken. Cardiologen verenigd in de NVVC zien het als hun verantwoordelijkheid topkwaliteit te leveren, voortdurend te innoveren en tegelijkertijd de zorgkosten te beheersen. Zij spreken elkaar aan op de kwaliteit van de zorg door normen te stellen en de kwaliteit te meten en te controleren. Voor de cardioloog, het ziekenhuis, de verzekeraar en patiënten is het met de normen duidelijk waar cardiologische zorg van de hoogste kwaliteit aan moet voldoen.

Plaats een reactie