Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum willen fuseren

Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum hebben de intentie om te fuseren. Beide Raden van Bestuur zijn tot de conclusie gekomen dat een fusie leidt tot betere zorg voor cliënten met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem. Ook legt deze fusie de basis voor een brede en krachtige innovatie-impuls.

De diensten van Bouman GGZ en Delta vullen elkaar aan. Delta is gespecialiseerd in (algemene) psychiatrie, de expertise van Bouman GGZ is verslavingszorg. Door de fusie kunnen de twee expertises worden gebundeld, wat zal leiden tot betere behandelmogelijkheden van de specifieke grootstedelijke zorgproblematiek. Ook zullen de organisaties elkaar kunnen aanvullen ten aanzien van financiering, en ten aanzien van ambulante versus klinische expertise.

De organisaties hebben gemeen dat ze zeer betrokken zijn bij en zich inzetten voor cliënten met complexe ziektebeelden. Deze cliënten hebben veelal op meerdere terreinen van het leven ernstige problemen, die niet alleen het eigen leven bemoeilijken maar ook van invloed zijn op de leefomgeving (familie, wijk, stad).

Doelstellingen
Het resultaat van de fusie zal meer zijn dan de som der delen. De fusie legt de basis voor een brede en krachtige innovatie-impuls, die de motor voor de ontwikkeling op vakinhoudelijk en bedrijfsmatig gebied wordt. Met de fusie worden de volgende doelstellingen beoogd:

– Betere en meer doelmatige zorg voor de cliënt: bundeling van twee expertises, namelijk de specialistische psychiatrie en de specialistische verslavingszorg in de context van de grote stad(s)problematiek.
– Verhogen van de flexibiliteit: één organisatie die snel kan inspelen op maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen en zo een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsstrategie voert.
– Verhoging van innovatiekracht: er ontstaat een ruimer investeringsbudget ten behoeve van vakinhoudelijke en bedrijfsmatige kennisontwikkeling.
– Verhoging van aantrekkelijkheid voor medewerkers: door de fusie ontstaan nieuwe en meer gevarieerde uitdagingen en opleidingsmogelijkheden.
– Verhogen van doelmatigheid: één nieuwe organisatie die kosteneffectief en -efficiënt kan werken. Betere risicospreiding door differentiatie en volumevergroting en het aanboren van nieuwe financieringstromen.

Geen onbekenden van elkaar
Bouman GGZ en Delta zijn geen onbekenden van elkaar. Acht jaar geleden zijn Bouman GGZ en Delta eerder gefuseerd. In 2005 zijn de organisaties echter weer uit elkaar gegaan omdat de organisaties toen nog niet rijp bleken voor de sprongen die gemaakt moesten worden om psychiatrie en verslavingszorg effectief te bundelen. Beide partijen hebben de ambities wel overeind gehouden en zich op de toekomst georiënteerd. Bouman GGZ en Delta hebben nu geconcludeerd dat ze thans samen de beste kans maken om belangrijke innovatieve stappen tot betere zorg te zetten.

In de eerste verkennende gesprekken over een mogelijke fusie hebben de bestuurders eerst teruggeblikt en vervolgens de huidige situatie gewogen. De conclusie is dat zowel Bouman GGZ als Delta zich de laatste jaren enorm hebben ontwikkeld en qua visie naar elkaar zijn toegegroeid. De bestuursleden willen zich daarom richten op de toekomst en de meerwaarde die een fusie oplevert voor beide organisaties en de cliënten.

De fusie is onderworpen aan de goedkeuring door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Als de NMa geen bezwaren ziet voor de plannen van Delta en Bouman GGZ zullen we de fusieplannen verder uitwerken.

Plaats een reactie