Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest

De Inspectie SZW constateert dat er bij veel werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest. In de periode van april 2012 tot en met juni 2013 zijn inspecties uitgevoerd bij 240 aannemers en 56 opdrachtgevers.

In vergelijking met eerdere inspecties in 2010 zijn er substantiële verbeteringen waargenomen. Het aantal ernstige risico’s is echter nog steeds hoog.

Van de 240 aannemers die op locatie geïnspecteerd zijn, hadden 138 hun zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid niet op orde. Op 35 locaties is het werk door de Inspectie SZW stilgelegd omdat er sprake was van direct ernstig gevaar voor werknemers. De inspecties waren primair gericht op blootstellingsrisico’s aan gevaarlijke stoffen en asbest in de grond. Ook is geïnspecteerd op risico’s van bedelving, verdrinking, aangereden worden en aanwezigheid van explosieven. Het aantal zaken dat niet in orde was is het hoogst bij het leggen van kabels en leidingen en het laagst bij baggeren. Tijdens de projectperiode steeg het aantal zaken dat in orde was. In 2012 bleek bij 65% van de inspecties de zaak niet in orde, in 2013 was dit percentage gedaald naar 46%.

De inspecties bij opdrachtgevers richtten zich op het vooronderzoek naar de samenstelling van de grond. Bij veel opdrachtgevers worden projecten onvoldoende goed voorbereid. Van de 56 geïnspecteerde opdrachtgevers zijn bij 45 overtredingen vastgesteld. De belangrijkste overtreding was de afwezigheid of onvolledigheid van informatie over de samenstelling van de grond en/of de aanwezigheid van explosieven.

De Inspectie SZW signaleert dat het risico van explosieven in de grond veelal pas wordt onderkend na de vondst van meerdere zware explosieven. En ook dan is de neiging groot om dit af te doen als incidenten. Onderzoek is kostbaar en het risico van daadwerkelijke ontploffingen klein. Maar het kleine risico is, als het zich voordoet, wel fataal.

Plaats een reactie