‘Bied sportieve en gezonde omgeving in elke school’

Alle basis- en middelbare scholen moeten een sportieve en gezonde leeromgeving aanbieden. De overheid moet hier actief bij ondersteunen. Dit staat in een brief die zeven landelijke organisaties vandaag aan de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid sturen. Nu biedt slechts de helft van de basis- en middelbare scholen activiteiten aan gericht op een gezonde leefstijl.

In de brief aan de ministers presenteert Paul Rosenmöller namens de samenwerkende organisaties vandaag vijf concrete aanbevelingen om het beoogde samenhangende aanbod te stimuleren:

– 5 uur sporten en bewegen per week, voor, tijdens of na school
– Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basis onderwijs, minimaal 2 uur per week per kind.
– Alle middelbare scholen een gezonde schoolkantine
– Integratie van kennis over gezonde voeding en beweging in het lesprogramma
– Ouders en omgeving actief betrekken bij het gezondheidsbeleid van de school

De praktijk leert echter dat het niet eenvoudig is om een samenhangend aanbod goed in te bedden in het schoolprogramma. Knelpunten zijn het opleiden en bekostigen van vakleerkrachten, de strenge eisen op het terrein van rekenen en taalonderwijs en de communicatie met de ouders en de omgeving.

Twee goede voorbeelden van scholen die zich al inspannen om een gezonde en sportieve leeromgeving te creëren zijn de Francois Vatelschool (VMBO) in Den Haag en de Prins Bernhardschool (basisschool) in Zoetermeer. Zij maken hierbij gebruik van landelijke programma’s, zoals VMBO in beweging, Gezonde Schoolkantine, Vallen is ook een Sport en Lekker fit.

Uit onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat gezonde voeding en voldoende beweging bijdraagt aan betere leerprestaties en minder schooluitval. Veel kinderen eten ongezond, bewegen te weinig en worden onvoldoende gestimuleerd door hun omgeving om dit gedrag te veranderen. Met als gevolg dat 13% van de kinderen (2-20 jaar) overgewicht heeft en 2,1% obees is. Scholen besteden wel aandacht aan een gezonde leefstijl maar onvoldoende en te versnipperd. Slechts 41% van de basisscholen en 52% van de middelbare scholen biedt activiteiten ter preventie van overgewicht (Nulmeting Monitor Convenant Gezond Gewicht, TNO april 2011). In de nota ‘Gezondheid dichtbij’ die eind mei naar de Tweede Kamer is gestuurd, dringt het kabinet aan op meer samenhang op het gebied van gezondheidsbevordering op school.

De aanbevelingen zijn opgesteld door: het Convenant Gezond Gewicht, het Voedingscentrum, de KVLO, de Hartstichting, Consument en Veiligheid, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Zij zetten zich in voor een samenhangende en duurzame aanpak van gezonde voeding en voldoende en verantwoord sporten en bewegen op scholen, waarbij scholen nauw samenwerken met de gemeente, de GGD, lokale bedrijven en de sportverenigingen.

Plaats een reactie