Bezuinigen op preventieve logopedie funest voor één op de tien kinderen

Bezuinigen op preventieve logopedie is funest voor kinderen met een zwakke taal- en spraakontwikkeling. Zij lopen hierdoor een forse taalachterstand op nog voordat ze aan de basisschool beginnen. Eén op de tien kinderen tussen 0 en 6 jaar heeft een taal- of spraakprobleem.

Daarmee is dit een van de meest voorkomende aandoeningen. Het behandelen van stoornissen in de taal en spraak is effectiever als op jonge leeftijd preventief wordt gescreend. “Gemeenten die op preventieve logopedie bezuinigen brengen het welzijn van hun jongste en meest kwetsbare burgers in gevaar”, zegt Willem Snijders namens de NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten. Het voornemen om preventieve logopedie te schrappen speelt in de Gooi- en Vechtstreek (Hilversum en omgeving), Flevoland, Groningen en Noord-Holland.

De taalontwikkeling speelt een zéér belangrijke rol in de totale ontwikkeling van het kind. Door vroegtijdig problemen met de taalontwikkeling te signaleren, kunnen kinderen al in de voorschoolse periode worden behandeld. De behandelduur is dan vaak korter dan bij verwijzing op latere leeftijd. “Preventieve logopedisten houden spreekuur voor ouders die een advies willen over de spraaktaalontwikkeling van het kind. In peuterspeelzalen doen logopedisten groepsobservaties om kinderen met spraaktaalproblemen te signaleren en geven aan peuterspeelzaalleidsters advies.

Daarnaast komen logopedisten op basisscholen en consultatiebureaus, kinderdagverblijven en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Nederland heeft een fijnmazig netwerk van voorzieningen waar kinderen met een taalachterstand geholpen kunnen worden. Met de voorgenomen bezuiniging gaat ook de deskundigheid van het taalonderzoek bij jonge kinderen verloren.”

De preventieve logopedist heeft een belangrijke rol bij de vroege signalering van spraaktaalproblemen bij jonge kinderen. Door de specialistische kennis en vaardigheden kan een preventieve logopedist een kind met spraaktaalproblemen op de juiste manier verwijzen voor aanvullende diagnostiek en behandeling. Een niet goed verlopende spraak en taalontwikkeling heeft een negatieve uitwerking op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Zo hebben gedragsproblemen vaak een onderliggend taalprobleem. Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is met laaggeletterdheid, leerproblemen, vroegtijdige schooluitval en criminaliteit. Op den duur hebben deze problemen gevolgen voor het individu en voor de maatschappij.

Willem Snijders: “De voordelen van logopedie gaan dus verder dan winst op de spraaktaalontwikkeling alleen. Het taalvermogen is namelijk bepalend voor de kansen die het kind heeft om zijn mogelijkheden en talenten te verkennen. Wanneer een kind zich maximaal kan ontwikkelen heeft dit ook positieve gevolgen voor deelname aan de maatschappij en het welzijn op latere leeftijd. Om nog maar niet te spreken over het feit dat een kind met een goed verlopen taalontwikkeling betere kansen heeft in het onderwijs, met een grotere kans op een succesvolle baan. Als met die baan goed geld wordt verdiend, wordt ook stevig belasting betaald. En dat hebben wij als gemeenschap de komende jaren hard nodig. Met elke bezuiniging die we over kinderen en hun taalontwikkeling uitstorten schiet minister Gerrit de Jager zichzelf en ons als maatschappij, loodrecht door de voet.”

Plaats een reactie