Betere urgentie-inschatting op de huisartsenpost

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage voor een bezoek aan de huisartsenpost te verbeteren. De triage wordt zo goed mogelijk afgestemd op de zorgvraag en de urgentie van de patiënt.

Dankzij recente wijzigingen in de triagecriteria kon de triagist op de huisartsenpost een betere inschatting maken van de urgentie, waardoor vaker de juiste urgentiecategorie werd toegekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de stichting Nederlandse Triage Standaard.

Telefonische triage wordt op huisartsenposten gebruikt om de urgentie van hulpvragen te bepalen. Tijdens het telefoongesprek wordt de Nederlandse Triage Standaard (NTS) doorlopen. Dit protocol leidt via beslissingsmomenten tot het vaststellen van een medische urgentie.

Triage

Voorafgaand aan een bezoek aan de huisartsenpost (HAP) heeft een patiënt altijd eerst contact met een triagist. Tijdens de triage wordt op basis van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) een urgentiecategorie (U0 uitval vitale functies – U5 geen kans op schade) toegekend aan de gezondheidsklacht(en) waarvoor een patiënt belt met de huisartsenpost.

Door middel van triagecriteria uit de NTS wordt de urgentie bepaald; die urgentie kan de triagist naar eigen beoordeling nog aanpassen.

Triagecriteria aangepast

De NTS heeft in 2018 en 2019 de triagecriteria van een aantal ingangsklachten aangepast (voor braken, trauma, oogklachten, arm- of beenklachten, wond en drain/sonde/katheter). Hiermee is getracht de toekenning van de urgentiecategorie verder te optimaliseren.

Betere inschatting van urgentie

Tussen 2017 en 2019 is het aantal contacten waarbij achteraf de urgentiecategorie nog is aangepast ongeveer gehalveerd.

Triagisten zelf vermoeden dat dit komt door de verbeteringen van de triagecriteria in de NTS-protocollen en in de triagegesprekken, waardoor al in eerste instantie een betere inschatting van de urgentie wordt gemaakt.

Vooral de wijzigingen in de triagecriteria van de ingangsklachten braken en trauma zorgen voor minder aanpassingen van de urgentiecategorie achteraf.

Kolomdiagram van het aantal keer dat de urgentiecategorie wordt aangepast tussen 2017-2019
Fragment uit het rapport ‘Veranderingen in de urgentietoekenning door de triagist na wijzigingen in de triagecriteria Nederlandse Triage Standaard’. Tussen 2017 en 2019 is de urgentiecategorie minder vaak aangepast. Een verdeling is gemaakt in de leeftijd van de patiënt.

Streven naar eenduidig registreren bij doorverwijzingen naar een ander specialisme

Bij een aantal klachten wordt vanuit de triage doorverwezen naar een ander specialisme, zoals de spoedeisende hulp of de specialistische thuiszorg. Bij een doorverwijzing gaan triagisten verschillend om met het toekennen van de urgentiecategorie.

Sommige triagisten laten de oorspronkelijke urgentie U3 (reële kans op schade) staan, omdat de patiënt binnen enkele uren gezien moet worden. Andere triagisten passen de urgentie aan naar U5 (geen kans op schade), omdat de huisartsenpost zelf niet meer de zorg biedt.

Triagisten stellen voor om in het systeem van de NTS beter vast te leggen wat de vervolgactie moet zijn, om zo beter zicht te krijgen op doorverwijzingen.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd met gegevens over de triage op de huisartsenpost die verzameld zijn in het kader van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in de jaren 2017-2019.

Triagisten van verschillende huisartsenposten door heel Nederland hebben tijdens een focusgroep meer verdieping gegeven aan de gevonden resultaten.

Plaats een reactie