Behandeling dyslexie is effectief

0
619

Computerondersteunde behandeling van leesproblemen is succesvol bij kinderen met een ernstige vorm van dyslexie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het IWAL Instituut voor Dyslexie. Het onderzoek toont aan dat door het bieden van de gespecialiseerde behandeling LEXY in een klinische setting, kinderen met ernstige dyslexie functionele niveaus van lezen en spellen bereiken. Dit betekent dat kinderen die anders ernstig belemmerd worden in het school- en maatschappelijke carrière dankzij behandeling hun talenten kunnen ontplooien. Dit is het eerste onderzoek dat het succes laat zien van de opname van dyslexie in het zorgpakket.

Behandeling
Aan het onderzoek deden 99 kinderen met ernstige dyslexie mee. Eén groep kreeg een klinische behandeling bij het IWAL terwijl de andere groep de binnen het onderwijs gebruikelijke zorg kreeg. De behandeling bestaat uit een computerondersteunde, cognitieve training gericht op het systematisch aanleren en automatiseren van letter-klank associaties in de context van het lezen en het spellen.

De groep die behandeling gekregen had maakte grote sprongen in hun lees- en spellingsvaardigheden en bereikte niveaus binnen de normale range, terwijl de andere groep in dezelfde periode geen verbeteringen vertoonde in hun lees- en spellingsniveaus. Dit is een zeer belangrijk resultaat omdat het laat zien dat deze kinderen, die anders structureel belemmerd blijven door hun leeshandicap, door middel van deze gespecialiseerde behandeling tot functionele lees- en spellingsniveaus kunnen komen. Bovendien bleken de behandeleffecten niet afhankelijk te zijn van kind-specifieke kenmerken; de behandeling lijkt daarmee geschikt te zijn voor een brede groep kinderen met ernstige dyslexie.

Dyslexie
Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat mensen een specifiek en hardnekkig probleem hebben met het lezen en spellen. In Nederland heeft ongeveer 4% van de bevolking ernstige dyslexie, dat zijn ruim 600.000 mensen. In de huidige kennismaatschappij zijn leesvaardigheden essentieel om sociaal-economisch succesvol te zijn. Doordat ze niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt aan onze leesvermogens, lopen mensen met ernstige dyslexie zonder behandeling een groot risico op negatieve academische, economische en sociale gevolgen.

Vergoedingsregeling Dyslexie
Jaarlijks stromen naar schatting 200.000 leerplichtige kinderen het onderwijs in, van deze groep hebben 7200 kinderen professionele begeleiding nodig. Sinds 2009 is de behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, waarmee professionele hulp voor iedereen toegankelijk werd;

de regeling heeft tot nu toe een voorlopig karakter en eind 2011 zal een evaluatie van de regeling door het ministerie van VWS plaatsvinden. Dit onderzoek laat zien dat met deze regeling kinderen met ernstige dyslexie de mogelijkheid geboden wordt om in belangrijke mate hun leesbeperking en daarmee de belemmeringen in hun academische en economische ontplooiing te overwinnen. De resultaten ondersteuning daarmee in belangrijke mate de maatschappelijke waarde van deze vergoedingsregeling.