Behandeling autisme gebaat bij betere verbinding academie en praktijk

Meer verbinding tussen het werk van de hulpverleners uit de praktijk en het academische onderzoek naar autisme komt de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen ten goede. De Gezondheidsraad bepleit versterking van de zogenoemde kennisinfrastructuur voor autisme. Dat staat in het advies Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen dat de raad dinsdag 26 juni 2012 aanbiedt aan de bewindspersonen van VWS, OCW en SZW.

Bij de behandeling van mensen met autisme zijn professionals uit veel verschillende domeinen betrokken: geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, arbeid en maatschappelijke ondersteuning. Ieder van die domeinen heeft zijn eigen deskundigheid en manier van professionaliseren. Ook verschillen ze in de mate waarin ze gewend zijn te werken op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten en te reflecteren op hun eigen handelen. Gemeengoed is dat bepaald niet. Bevindingen uit onderzoek vinden daardoor niet altijd hun weg naar de praktijk.

In Nederland vindt op verschillende plekken onderzoek plaats naar autisme. In universitaire medische centra bijvoorbeeld, waar het onderzoek vooral fundamenteel van aard is. Ook in praktijkinstellingen vindt onderzoek plaats, maar dat is sterk versnipperd, moeilijk te financieren en klein van omvang. De kwaliteit is daardoor lang niet altijd goed. Er wordt wel gewerkt aan verbetering. Om dit te ondersteunen, beveelt de Gezondheidsraad aan twee academische werkplaatsen op te richten voor onderzoek naar autisme. Daarin werken praktijk, en wetenschap samen. Dat helpt de kwaliteit van het praktijkonderzoek te verbeteren en maakt het gemakkelijker om de uitkomsten van (academisch) onderzoek te laten doordringen tot de hulpverlening.

Verder beveelt de raad aan een zogenoemde werkgemeenschap op te richten voor professionals en autismeonderzoekers. Daarin kunnen zij de resultaten van onderzoek bespreken en ideeën voor nieuw onderzoek uitwisselen. Dit stimuleert de aansluiting tussen vraag en aanbod van onderzoek en bevordert de implementatie van de uitkomsten.

Er is grote behoefte aan onderzoek naar effectieve methoden van behandeling en begeleiding van mensen met autisme. Daarnaast beveelt de raad aan de ophanden zijnde stelselwijzigingen in het onderwijs, de (jeugd)zorg en de sociale werkvoorziening te benutten als een natuurlijk experiment en bij wijze van casus te volgen wat de positieve en de negatieve effecten ervan zijn voor mensen met autisme. De resultaten van dat onderzoek kunnen vervolgens gebruikt worden voor bijsturing van het stelsel.

Plaats een reactie