Geen kievitseieren rapen in Friesland

Kievitsnest

Het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich nog in een ‘gunstige staat van instandhouding bevindt’. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van woensdag 14 januari 2015 bepaald … Lees meer

Beoordeling seksuele gerichtheid vreemdelingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de hogerberoepszaken van drie vreemdelingen zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om drie mannen uit Gambia, Afghanistan en Oeganda een asielvergunning te geven.

De Raad van State wil uitleg van het Hof in Luxemburg over onder meer de Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.

Lees meer

Advies Raad van State inzake wetsvoorstel natuurbescherming

Op 29 juni 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over een wetsvoorstel houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). De regering heeft het wetsvoorstel op 22 augustus 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Lees meer

Leers mag op dit moment geen Somaliërs uitzetten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een zaak van een Somalische vreemdeling geoordeeld dat er op dit moment geen zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat naar Somalië. Dit is een voorwaarde om een vreemdeling die geen verblijfsrecht heeft in Nederland, in zogenoemde vreemdelingenbewaring te mogen stellen. De bewaring van de Somalische vreemdeling is daarom onrechtmatig.

Lees meer

Advies over wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets

Op 21 maart 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat beoogt tijdig de risico’s te signaleren voor de continuïteit van zorg en de procedures aan te scherpen met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. De regering heeft het wetsvoorstel op 9 mei 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Lees meer

Gasopslag Bergermeer mag doorgaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het rijksinpassingsplan ‘Gasopslag Bergermeer’ in stand gelaten. Dat blijkt uit een uitspraak van 2 mei 2012. De ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu stelden het plan eind april 2011 vast. Hiermee wordt gasopslag mogelijk gemaakt op de Bergermeerlocatie ten westen van Alkmaar.

Lees meer