Lange wachttijden bij psychiater

psychologie

Uit een meldactie van het Landelijk Platform GGz blijkt dat de norm voor wachttijden voor een intakegesprek en voor een behandeling bij de gespecialiseerde ggz ruimschoots worden overschreden. Treeknormen 45% van de respondenten geeft aan dat ze langer dan de ‘Treeknorm’ van 6 weken moeten wachten op een behandeling. 21% van de respondenten geeft zelfs … Lees meer

Kinderen verliezen recht op zorg

Dinsdag 18 februari 2014 is er door de Eerste Kamer gestemd over de Jeugdwet en is deze wet aangenomen. Hiermee wordt de psychische zorg voor jeugdigen definitief uit het verzekerd pakket gehaald en per 2015 bij gemeenten ondergebracht. Voor het Landelijk Platform GGz en bijna 200.000 ouders van kinderen met een psychische aandoening is het een zwarte dag.

Lees meer

Rechtsonzekerheid en –ongelijkheid bij invoeren concept Jeugdwet

Op 18 juli 2012 hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie het conceptvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie. Tot 18 oktober 2012 kan iedereen reageren op deze concept-wet. Het Landelijk Platform GGz schrijft nu een inhoudelijke reactie en voert afstemmingsgesprekken met andere veldpartijen zoals NIP, NVvP, GGZ Nederland en Defence for Children.

Lees meer

Rechter oordeelt dit najaar over eigen bijdrage ggz

Op 15 oktober 2012 zal de rechtzaak dienen over de eigen bijdrage ggz. Het Landelijk Platform GGz heeft samen met onder meer GGZ Nederland en de NVvP de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd, omdat zij van mening is dat een specifieke eigen bijdrage voor de ggz discriminerend is en in strijd met het recht op zorg. Op de zitting van 15 oktober 2012 zullen beide partijen worden gehoord. De uitspraak van de rechter zal waarschijnlijk kort daarna volgen.

Lees meer

Bevorderen sociale activering en arbeidsparticipatie

(Ex)cliënten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol reïntegreren. De praktijk is echter weerbarstig. Werkgevers, reïntegratiebureaus en gemeenten hebben
vaak te weinig kennis of een vertekend beeld van de doelgroep. Daardoor blijft een groot arbeidspotentieel onbenut en krijgen mensen onvoldoende kans om uit hun isolement te komen.

Lees meer

Landelijk Platform GGz pleit voor snelle invoering Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend op de invoering van de wet Cliënt en Zorg wil het Landelijk Platform GGz dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt en dat alle GGZ-aanbieders verplicht zijn aangesloten.

De voorbereiding van de invoering van de wet Cliënt en Zorg duurt nu al 2 jaar. Terwijl de afhandeling van de klachten nu niet in goede handen is. Het Landelijk Platform GGz dat 950.000 patiënten vertegenwoordigt in de geestelijke gezondheidszorg, vindt dat verontrustend.

Lees meer

Patiënten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz

Maandag 13 februari 2012 start het Landelijk Platform GGz met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers moeten sommige patiënten op financiële gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.

Lees meer