KNMG wijst orgaandonatie zonder expliciete toestemming af

De KNMG wijst de door D66 bepleite verandering van het systeem van orgaandonatie af. Orgaandonatie is alleen acceptabel na expliciete toestemming. Het voorstel van D66 biedt ook geen oplossing voor het tekort aan donoren. Toename van donoren is bovendien mogelijk binnen het huidige systeem.

Selectief zorg vergoeden alleen als de criteria helder zijn

Een zorgverzekeraar mag zich beperken tot het vergoeden van gecontracteerde zorg, maar alleen als de criteria waarop verzekeraars contracteren volkomen helder zijn en als de kwaliteit van de gecontracteerde zorg gewaarborgd is.

Dit stelt de KNMG in reactie op het voornemen van minister Schippers om verzekeraars zelf te laten bepalen hoeveel zij vergoeden aan een verzekerde die niet-gecontracteerde zorg gebruikt.

Artsen minder machteloos met meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Artsen zijn door hun contact met de patiënt en diens familie vaak bij uitstek in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen volwassenen te signaleren. De gepresenteerde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld helpt artsen bij het beantwoorden van de centrale vraag: wanneer, bij wie en hoe trek ik aan de bel?

Beroepsgeheim is belangrijk, maar niet absoluut

Een patiënt vertelt zijn arts dat hij een bom wil laten ontploffen in het centrum van de stad. Mag de arts de politie inschakelen? Deze en andere voorbeelden zijn te vinden in de herziene KNMG Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie die donderdag 16 februari 2012 werd gepresenteerd tijdens het symposium Arts en Strafrecht. De KNMG wijst op het belang van het beroepsgeheim, maar benadrukt dat dit niet absoluut is. Het symposium werd geopend door minister Opstelten (Veiligheid en Justitie).

KNMG huiverig voor levenseindekliniek

Er zijn patiënten die niet bij hun eigen arts terecht kunnen met hun euthanasieverzoek. Artsenfederatie KNMG is echter huiverig voor de plannen om dit probleem op te lossen via mobiele teams die euthanasie uitvoeren. Artsen moeten euthanasie niet gescheiden van andere zorgvragen beoordelen. Voor een zorgvuldige beoordeling en het uitvoeren van euthanasie is inzicht in alle problemen en hulpvragen van de patiënt essentieel. De KNMG heeft ernstige twijfels of daaraan kan worden voldaan tijdens een contact dat is gericht op euthanasie.

Wijzigingen Geneesmiddelenwet 2012

Per 1 januari 2012 is de Geneesmiddelenwet op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft consequenties voor het handelen van artsen en apothekers. Een ministeriële regeling op basis van deze wet wordt binnen enkele weken op verzoek van de KNMG herzien.