Arbeidsinspectie spoort meer onveilig en illegaal werk op

De Arbeidsinspectie trof in 2010 meer bedrijven aan waar onveilig of illegaal werd gewerkt dan in 2009. De arbeidsomstandigheden waren bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven niet in orde, bij controles op illegaal werk was bij 18 procent van de bedrijven iets mis. In 2009 ging het om respectievelijk 58 en 17 procent.

De stijging is vooral het gevolg van steeds gerichtere inspecties bij bedrijven waar overtredingen worden vermoed.

Dit blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de Arbeidsinspectie dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij heeft tegelijkertijd het jaarverslag aangeboden van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Deze diensten gaan samen met de Inspectie voor Werk en Inkomen op in één gezamenlijke inspectiedienst van het ministerie van SZW.

Een van de thema’s waar de Arbeidsinspectie zich in 2010 speciaal op heeft gericht was het voorkomen en bestrijden van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Het kabinet hecht aan preventie en aan een krachtige aanpak.

De inspecties bij de bedrijven is gecombineerd met campagnes als “Voorkom problemen, weet hoe het zit” voorlichtingsbijeenkomsten en digitale tools waarin heel praktisch is aangegeven wat een werkgever, OR-lid of werknemer kan en moet doen als het gaat om agressie en geweld. Dit is samen met werkgevers en werknemers tot stand gebracht. De combinatie van samenwerking met sociale partners, communicatie en inspecties werkt.

In de geïnspecteerde sectoren is verbetering geconstateerd in de toepassing van maatregelen. De meeste OV-bedrijven hadden voldoende beheersmaatregelen genomen. Bij de gemeentelijk sociale diensten, UWV en balies van gemeentehuizen is ten opzichte van vorige inspecties een behoorlijke vooruitgang geboekt. De implementatie op de werkvloer behoeft nog verbetering waaronder het op termijn investeren in aanpassingen van balies.

Resultaat van inspecties in de petrochemie was dat meer aandacht is gevraagd voor het risico op het overvullen van installaties. Verder is er meer aandacht gevraagd voor gebouwen dicht bij risicovolle activiteiten waarin mensen tijdelijk of permanent verblijven.

In de detailhandel rondde de Arbeidsinspectie in 2010 een project af in een aantal wijken van grote steden, met voorlichting over illegale tewerkstelling en onderbetaling. Bij latere controles in deze wijken bleken de voorgelichte bedrijven minder overtredingen te begaan.

Plaats een reactie