Antwoord kabinet op wereldvoedselcrisis: mes in armoedebestrijding

Terwijl de voedselcrisis in de wereld om zich heen grijpt en dit jaar nog eens 44 miljoen mensen extra in honger moeten leven, bevestigt het kabinet in de Miljoenennota haar beleid van rigoureus snijden in ontwikkelingshulp.

In 2009 daalde het hulpbudget al met 500 miljoen euro, door het dalende Bruto Nationaal Product. In 2011 voerde het kabinet een bezuiniging door van een half miljard en voor 2012 wordt nog eens 900 miljoen gesneden. Met een verdere daling van het BNP loopt het hulpbudget daardoor in 2012 met een miljard terug. Oxfam Novib vindt deze ingreep onevenredig zwaar en onverantwoord.

De bezuinigingen komen in een tijd waarin mensen in ontwikkelingslanden al zwaar getroffen worden door de financieel-economische crisis en stijgende voedselprijzen.

Weliswaar is voedselzekerheid door het kabinet gekozen als prioriteit in internationale samenwerking, maar de regering laat veel te weinig ambitie zien om de verschillende barrières voor voedselzekerheid, zoals klimaatverandering, landjepik, of speculatie, aan te pakken.

Het kabinet biedt in de Miljoenennota geen samenhangende visie op de aanpak van de vele mondiale problemen, die Nederland en de hele wereld dreigen te ontwrichten: de klimaatcrisis, de energie- en grondstoffencrisis en de armoedecrisis. Klimaatambities ontbreken zelfs geheel. De focus ligt op economische groei en korte termijnoplossingen.

Oxfam Novib staat in principe positief tegenover de rol die de regering ziet voor het bedrijfsleven in internationale samenwerking. Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling wereldwijd. Het reserveren van veel meer hulpgeld voor het Nederlandse bedrijven vindt Oxfam Novib echter voorbarig. Uit evaluaties blijkt dat de effectiviteit van financiering van activiteiten van bedrijven nog te wensen overlaat.

Door het ontbreken, of niet toepassen van criteria op het gebied van armoedebestrijding, is het zelfs twijfelachtig of financiering van activiteiten van Nederlandse bedrijven zelfs enige bijdrage aan armoedebestrijding zal leveren. Op zijn minst zou de regering gehoor moeten geven aan het advies van de SER, dat bedrijven alleen subsidies moeten krijgen van Ontwikkelingssamenwerking als zij zich houden aan de verbeterde richtlijnen van de OESO op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Plaats een reactie