Analyse van studentgedrag in onderwijs vreemde taal

Siti Mina Tamah deed onderzoek naar studentgedrag in leesonderwijs in een vreemde taal. Haar focus lag daarbij op de betrokkenheid van de studenten in de groepsinteractie en het type informatie dat de studenten alleen en samen gebruiken om de teksten te begrijpen. Daarbij keek ze naar de relatie tussen het taalvaardigheidsniveau van de studenten in de tweede taal en de mate van en de manier waarop de studenten elkaar ondersteuning vragen en bieden.

Als onderwijsvorm hanteerde Siti Mina Tamah de ‘jig-saw’-methode, waarin een klas in groepen wordt verdeeld die ieder een deel van de te vinden informatie moeten aanleveren en overdragen op de andere groepen. Binnen de groepen zijn er verschillende rollen die de leerlingen moeten spelen (captain, time keeper, reporter). De analyses laten zien dat ‘high achievers’ ertoe neigen het proces te domineren ten koste van ‘low achievers’. Maar de betrokkenheid van de verschillende groepen wordt mede bepaald door hun rol in de groep. Het hebben van een belangrijke rol, bijvoorbeeld als captain, leidt ertoe dat low achievers veel actiever bij het proces betrokken zijn dan wanneer ze een minder belangrijke rol spelen.

Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat in de Indonesische taalonderwijssituatie, die traditioneel sterk docent-gedomineerd is, groepswerk en meer betrokkenheid van leerlingen heel goed mogelijk is als docenten hiervoor zijn geschoold en gemotiveerd. In vervolgonderzoek zal worden gepoogd de jig-saw benadering op grotere schaal in het onderwijs in te voeren.

Siti Mina Tamah (Indonesië, 1962) studeerde Education aan de Surabaya State University. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep toegepaste taalwetenschap aan de Faculteit der Letteren van de RUG.

Promotiegegevens
Promotie: mw. H.N.M.S.M. Tamah
Proefschrift: A study on student interaction in the implementation of the Jigsaw technique in language teaching
Promotor(s): prof.dr. C.L.J. de Bot
Faculteit: Letteren
Datum: 19 mei 2011, 13.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie