Ambulante ouderenpsychiatrie meestal van goede kwaliteit

De kwaliteit van de ambulante ouderenpsychiatrie is in veel opzichten gewaarborgd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de kwaliteit van de ambulante behandeling van ouderen met psychiatrische problemen. Toch zijn verdere verbeteringen nodig.

Het aantal ouderen in Nederland dat psychiatrische zorg nodig heeft, neemt toe. De ziektebeelden in de ouderenpsychiatrie behoren tot de meest ernstige en chronische aandoeningen. Kenmerkend is een grote ziektelast voor zowel patiënt als omgeving. Een relatief kleine verandering kan het fragiele evenwicht en de zelfredzaamheid al ernstig verstoren. Goede psychiatrische zorg voor deze ouderen is dus van groot belang.

Bij 33 GGZ-locaties beoordeelde de inspectie in hoeverre de diagnostiek en de ambulante behandeling voldeden aan normen voor verantwoorde zorg.
De uitkomsten van dit inspectieonderzoek zijn overwegend positief. Bij driekwart van de onderzochte GGZ-locaties voldoen de diagnostiek en behandeling aan de normen. Inspecteurs waren herhaaldelijk onder de indruk van de motivatie en de grote betrokkenheid van de behandelaren bij ‘hun’ ouderen. De samenwerking met andere zorgverleners en instellingen (ketenpartners) is sterk in ontwikkeling. De kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt echter toch ook om verdere verbeteringen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor ouderen op een aantal onderwerpen.

Lichamelijk onderzoek tijdens diagnose
Bij ouderen treden psychische en lichamelijke aandoeningen vaak tegelijkertijd op. Daarom is het belangrijk dat een algemeen lichamelijk onderzoek deel uitmaakt van de diagnostiek van ouderen met psychiatrische klachten. Een derde van de onderzochte locaties kon echter niet goed aantonen dat bevindingen uit dat lichamelijk onderzoek deel uitmaken van de diagnostiek.

Systematisch volgen van behandelresultaten
Het periodiek volgen van de situatie van de patiënt is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Bij ruim een derde van de locaties kon men nog niet aantonen dat op vooraf vastgestelde momenten de effecten van de individuele behandeling gemonitord worden.

Medicatieoverzicht
In de ambulante ouderenpsychiatrie gebruiken patiënten vaak verschillende geneesmiddelen tegelijk en hebben zij met verschillende behandelaren te maken. Juist dan is een volledig en actueel medicatieoverzicht van belang. Bij 32 van de 33 onderzochte GGZ-locaties beschikte men niet over een actueel en volledig medicatieoverzicht per patiënt, of was men niet zeker van de juistheid van de gegevens. Wel constateerde de inspectie dat behandelaren van de onderzochte locaties zich zeer bewust zijn van de risico’s en deze zoveel mogelijk proberen te beperken. Desondanks vraagt medicatieveiligheid dus om aandacht.

Vervolg
De inspectie vraagt van de instellingen dat zij aandacht besteden aan verbeteringen op deze onderwerpen en roept de brancheorganisaties op om dit te stimuleren. De komende jaren zal de inspectie deze onderwerpen gerichte aandacht blijven geven, onder andere in 2011 via toezicht op medicatieveiligheid in de GGZ.

Plaats een reactie