Ambulancezorg Nederland en minister Klink eens over Wet ambulancezorg

Vandaag hebben minister Klink van Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland (AZN) een convenant getekend met als belangrijkste punt het verder verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de ambulancezorg door het invoeren van een benchmark, een efficiencykorting en het invoeren van prestatiebekostiging.

Doel van de nieuwe Wet ambulancezorg is het bereiken van hogere kwaliteit. Hierbij worden eisen gesteld aan onder meer de aanrijtijden, de veiligheid van de patiënt, de samenwerking van de ambulancedienst met andere zorgaanbieders in de regio en de voorbereiding op crises en rampen. Daarom is een vergunningverlening nodig die daarop is toegesneden en waarbij continu resultaten en prestaties vergeleken worden.

In een brief aan de Tweede Kamer over de Wet Ambulancezorg stelt minister Klink van Volksgezondheid dat niet langer sprake zal zijn van een open procedure waarbij iedereen kan meedingen naar een vergunning. Een belangrijk argument om niet te kiezen voor periodieke concurrentie om de markt is dat ambulancezorg zich minder goed leent voor aanbesteding. Aanbesteden zorgt voor onzekerheid en daardoor komt de continuïteit van zorg in gevaar. Ambulancezorg is onderdeel van de keten van acute zorg en kenmerkend voor de acute zorg is dat deze altijd – dus 7 x 24 uur – en snel beschikbaar moet zijn.

Met de nieuwe Wet Ambulancezorg kan dit najaar bij de vergunningverlening alleen de zittende vervoerder een aanvraag indienen. Als er in een regio nog meerdere vervoerders zijn, moeten ze als een samenwerkingsverband een aanvraag voor een vergunning indienen.

Een vervoerder krijgt alleen een vergunning als de ambulancezorg van hoge kwaliteit is. Dit wordt getoetst aan de hand van het “programma van eisen”. Als de bestaande ambulancedienst niet voldoet aan de kwaliteitseisen, zal de minister zelf een rechtspersoon oprichten.

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst door ambulancediensten de beste prestatie wordt geleverd tegen een scherpe prijs, is de benchmark onderdeel van de Wet Ambulancezorg. Bij de benchmark worden ambulancediensten onderling met elkaar vergeleken op basis van kwaliteit en doelmatigheid. Mochten diensten onder de maat presteren, dan kunnen zij hun vergunning verliezen.

Tevens zal met ingang van 1 januari 2011 een efficiencykorting voor de ambulancezorg gelden, oplopend tot circa 10% in 2013. Met deze taakstelling beoogt de minister de doelmatigheidswinst te genereren die gerealiseerd zou zijn als er met een open procedure zou zijn gestart. Ten slotte zal vanaf 2013 een systeem van prestatiebekostiging worden ingevoerd, dat aanbieders van ambulancezorg moet prikkelen tot verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.