Alders brengt evenwicht in debat over toekomst veehouderij

‘De commissie Alders is er in geslaagd om evenwicht en nuchterheid te brengen in het maatschappelijk debat over de toekomst van de veehouderij. De discussie over de toekomstige veehouderij spitst zich meer op de wijze waarop dieren worden gehouden en de omgeving van bedrijven dan op de grootte van stallen. Het gaat hierbij met name om dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid en uiteraard ook hoe stallen in het landschap worden ingepast.’

Dit zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland in een reactie op het rapport ‘Van mega naar beter’, dat de commissie Alders vanmorgen in Den Haag heeft overhandigd aan staatssecretaris Bleker (EL&I). Hij concludeert uit het gevoerde debat dat de positie van de veehouderij voor de meeste mensen niet ter discussie staat. Maar hij stelt ook vast dat velen kritisch staan tegenover de huidige veehouderij en het anders moet.

De veranderingen en verbeteringen in de veehouderij gaan blijkbaar niet snel genoeg, zegt Maat. ’Burgers vinden dat de lat hoger moet liggen, er moet een schep bovenop. Dat is een belangrijk signaal.’ Hij heeft waardering voor de mensen die op een af ander wijze aan de brede dialoog over schaalvergroting hebben meegedaan. ‘Veel burgers vinden de vernieuwing van de veehouderij ook belangrijk en willen de route naar een duurzame veehouderij niet blokkeren. Dat vind ik een een belangrijk winstpunt.’

Volgens LTO komt uit het rapport scherp naar voren wat burgers het belangrijkste vinden en welke richting ze wensen voor de toekomstige veehouderij. ‘Het emotionele debat over megastallen is een maatschappelijke dialoog geworden. Daar moeten we verder mee, aldus de LTO-voorzitter. Hij beschouwt de betrokkenheid van duizenden deelnemers aan de brede dialoog niet alleen als een stimulans voor de veehouders, maar voor alle ketenpartijen.

Het onlangs ondertekende Verdrag van Den Bosch maakt duidelijk, dat alle partijen op noodzakelijke veranderingen aangesproken moeten kunnen worden, aldus de voorzitter van LTO Nederland. LTO ziet het meeste perspectief in het beeld van een toekomstbestendige veehouderij die door de keten wordt gestuurd: vernieuwen en verduurzamen van de veehouderij is een verantwoordelijkheid van de hele keten: dus veehouder, verwerker, supermarkten en ook consument.

LTO onderkent dat de veehouderij voor grote veranderingen staat. Er is echter geen blauwdruk voor een moderne, duurzame veehouderij. Welke schaalvergroting wel en niet kan, laat zich niet vatten in maxima aan aantallen dieren of de preciese omvang van een stal. LTO vindt dat met stallenbouw niet alles op elke locatie moet kunnen. Waar wel plek is voor grootschaliger bedrijven is in de eerste plaats een lokale en ook provinciale afweging, waarbij gemeenten zich overwegend richten op kwaliteitseisen in hun bestemmingsplannen.

Nieuwe veehouderijbedrijven moeten in de visie van LTO goed in hun omgeving worden ingepast. Veehouders kunnen zelf meesturen door ervoor te zorgen dat plannen voor nieuwe bedrijfsgebouwen en stallen kwaliteit uitstralen en voorafgaand aan het vergunningentraject goed met de omgeving zijn gecommuniceerd.

Plaats een reactie