Akkoord minister Schippers en huisartsen

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de huisartsenzorg. Het akkoord betreft zowel de inhoud van de zorg als financiële aspecten. Afspraken zijn gemaakt over onder andere meer en betere zorg in de buurt, het doelmatiger voorschrijven van medicijnen en over de omgang met financiële overschrijdingen.

Minister Schippers is – vergelijkbaar als vorig jaar met de ziekenhuiszorg en afgelopen maandag met de geestelijke gezondheidszorg – met de huisartsen overeengekomen dat de uitgaven voor de huisartsenzorg met 2,5 procent mogen stijgen. Daarbovenop is nog eens een groei van 0,5 procent beschikbaar voor meer zorg in de buurt.

Afgesproken is dat de huisarts een centrale rol op zich neemt bij de verdere ontwikkeling van meer zorg in de buurt. Huisartsen stimuleren daartoe de invoering van innovatieve methoden, zoals e-health en op de bevolking afgestemde openingstijden. Huisartsen zetten zich ook in om de verwijzingen naar medisch-specialistische zorg zoveel mogelijk te beperken. Hiertoe wordt de poortwachterrol van de huisarts versterkt en handhaaft de minister de inschrijving van patiënten op naam, zodat de persoonlijke relatie tussen huisarts en patiënt behouden blijft.

Schippers zegt toe dat de financiële overschrijding over 2011 (99 miljoen euro) niet tot een korting leidt. Voor eventuele overschrijdingen over het lopende jaar 2012 gaat de minister een inspanningsverplichting aan om ook die niet tot een korting te laten leiden. Verder is toegezegd dat de binnenkort te verwachten uitkomsten van enkele NZa-onderzoeken naar de huisartsenzorg, waaronder het inkomens- en kostenonderzoek, geen consequenties hebben voor de bekostiging in 2013.

Huisartsen gaan voor 50 miljoen euro besparen op de uitgaven aan geneesmiddelen. Dit wordt gerealiseerd door doelmatiger medicijnen te gaan voorschrijven. Dit betekent dat waar mogelijk de goedkoopste medicijnen worden voorgeschreven. Huisartsen onderkennen dat de doelstellingen van het onlangs afgesloten akkoord over de GGZ gevolgen hebben voor hun praktijk en zullen hierop inspelen. Er komt extra geld beschikbaar voor de rol die praktijkondersteuners-GGZ van huisartsen hierbij kunnen gaan spelen.

Huisartsen en kabinet willen meer samenwerkingsverbanden tussen huisartsenposten en spoedeisende hulpposten. Wanneer deze samenwerking tot een financiële overschrijding mocht leiden, wordt deze niet vertaald in een tariefskorting voor huisartsen.

Plaats een reactie