Akkoord kostenontwikkeling ziekenhuiszorg

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een akkoord gesloten met zorgaanbieders en zorgverzekeraars over een beheerste kostenontwikkeling in de ziekenhuiszorg. De ambitie is om de structurele uitgavengroei in de ziekenhuiszorg in de periode 2012 tot 2015 te beperken tot 2,5 procent. Doordat er nu financiële rust in de sector komt, kan de focus komen te liggen op meer dynamiek en kwaliteitsverbetering in de ziekenhuiszorg.

Het akkoord is gesloten tussen minister Schippers en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In overleg met patientenorganisaties zal het belang van de patient in deze afspraken verder worden uitgewerkt.

De afspraken zijn gemaakt in het licht van de eerder dit jaar genomen besluiten van Schippers over de ziekenhuiszorg, zoals de invoering per 2012 van prestatiebekostiging, uitbreiding tot 70% van de behandelingen waar vrije prijsvorming geldt, en het afbouwen van de achteraf-compensaties voor zorgverzekeraars. Ook zijn ze gemaakt tegen de achtergrond van de fors stijgende uitgavengroei in de gezondheidszorg als geheel.

De ambitie van een beheerste uitgavengroei van 2,5% is exclusief loon- en prijsbijstelling. Inclusief loon- en prijsbijstelling komt het neer op een nominale groei van ongeveer 5,3%; de afgelopen jaren lag de nominale groei op 6 tot 7%. Om deze aanzienlijke trendbreuk in de uitgavengroei te realiseren, gaan betrokken partijen de volgende inhoudelijke agenda uitvoeren:

– Zorgverzekeraars gaan de selectieve inkoop van zorg sterk uitbreiden. Er wordt gecontracteerd op basis van prijs, kwaliteit, doelmatigheid en gepast gebruik. Ongewenste praktijkvariatie wordt teruggedrongen.

– Waar dit uit oogpunt van kwaliteit, doelmatigheid en innovatie wenselijk is, zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars spreiding en specialisatie van ziekenhuisfuncties bewerkstelligen.

– Op basis van diezelfde criteria wordt zorg steeds zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt geboden.

– Overbodig geworden (ziekenhuis)capaciteit wordt afgebouwd, zodat er daadwerkelijk kwaliteits- en doelmatigheidswinst wordt geboekt. Zorgverzekeraars nemen het initiatief tot een herstructureringsfonds, waaruit hiermee samenhangende versnelde afbouw kan worden gecompenseerd.

– Dure geneesmiddelen worden doelmatiger voorgeschreven. De overheid draagt zorg voor strenger toelatingsbeleid van dure geneesmiddelen.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is nodig dat partijen over voldoende, transparante en juiste informatie beschikken over de kwaliteit en veiligheid van zorg. Partijen gaan hiertoe gezamenlijk forse inspanningen leveren. Ook maken zij afspraken over normen voor minimale kwaliteit (selectieve inkoop) en gepast gebruik (terugdringen praktijkvariatie en overbehandeling).

Om het zorglandschap te kunnen herinrichten (specialisatie, afbouwen capaciteit) zal de overheid in samenspraak met de veldpartijen normen vaststellen voor bereikbaarheid van cruciale zorg.

In de periode 2012 tot en met 2014 vindt er een zorgvuldige overgang plaats naar een eindmodel van prestatiebekostiging en vrije prijsvorming in de ziekenhuiszorg. Minister Schippers heeft al besloten dat de macro-nacalculatie voor verzekeraars wordt afgeschaft. Voor macro-overschrijdingen in de periode 2012-2014 heeft zij het macro-beheersingsinstrument ingesteld, een achteraf opgelegde omzetheffing. Dit instrument wordt de komende jaren ingezet als een ultiem middel, in eerste instantie zullen betrokken partijen naar andere oplossingen kijken. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer toegezegd gezamenlijk met betrokken partijen te bezien hoe dit instrument verder verfijnd kan worden, zodat aanbieders gedifferentieerd kunnen worden gekort in relatie tot de oorzaken van de overschrijdingen.

Plaats een reactie