Advies Onderwijsraad over burgerschap

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Onderwijsraad in 2011 gevraagd haar te adviseren over de ondersteuning van scholen in brede zin over de wijze waarop zij vorm en inhoud geven aan het burgerschapsonderwijs.

Aanleiding voor dit verzoek waren signalen en een rapport van de Inspectie van het Onderwijs waaruit bleek dat scholen moeite hebben met de invulling van Burgerschap en sociale integratie. In navolging van dit verzoek heeft de Onderwijsraad haar advies ‘Verder met burgerschap in het onderwijs’ gepubliceerd.

Een korte reactie van demissionair minister van Bijsterveldt op het advies vindt u hier:

“Zoals de Onderwijsraad terecht aangeeft is burgerschapsvorming van grote waarde voor het onderwijs. Het is, naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, een kerntaak van het onderwijs. De school is niet alléén verantwoordelijk voor burgerschapsvorming, ook ouders spelen hier een belangrijke rol in. Burgerschap is niet te reduceren tot een vak, maar is verbonden met de visie van de school en de gemeenschap die de school wil zijn. Burgerschapsvorming en ‘harde’ kennisoverdracht gaan uitstekend samen, sterker; het versterkt elkaar in positieve zin.

Het voorliggende advies van de Onderwijsraad bevat goede handvatten die scholen van dienst kunnen zijn om het burgerschapsonderwijs te verbeteren. Het maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat scholen al heel veel kúnnen. Zo is de maatschappelijke stage bij uitstek één van de manieren om praktisch invulling te geven aan burgerschap. En een kans voor scholen om leerlingen mee te geven wat het betekent om deel te nemen aan samenleving en democratie.”

Een uitgebreide beleidsreactie op het rapport zal door een volgend kabinet ter hand worden genomen.

Plaats een reactie