Advies medisch specialisten over inrichting ziekenhuiszorg

Een Regieraad van achttien medisch specialisten van de ziekenhuislocaties Scheper, Bethesda en Refaja heeft zich gebogen over de zorg op de drie ziekenhuislocaties. De Regieraad bracht op verzoek van de Raad van Bestuur en het Stafbestuur van Zorggroep Leveste Middenveld een advies uit.

Het is een advies vanuit medisch specialistisch perspectief. De Raad van Bestuur en het Stafbestuur consulteren de komende tijd interne en externe ‘stakeholders’, zoals vertegenwoordigers van medewerkers, cliënten, huisartsen, eerstelijns verloskundigen, zorgverzekeraars, Inspectie van de Gezondheidszorg en lokale overheden over het advies, met de bedoeling ook hun perspectieven te kunnen meewegen in de beoordeling. Daarna nemen zij naar verwachting in mei een standpunt in dat de basis wordt voor de strategie van ZLM voor de komende jaren. Uitgangspunt is de verbetering, en waar nodig het behoud, van goede, veilige, betaalbare en toegankelijke zorg voor de 300.000 inwoners van Zuid- en Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen.

De vraag naar ziekenhuiszorg loopt landelijk gezien terug. Om te kunnen voldoen aan de volumenormen en kwaliteitseisen van de beroepsgroepen, de certificerende instanties en de zorgverzekeraars, is het nodig om de krachten te bundelen en zorg te centreren. De Regieraad kiest voor één ziekenhuis met drie voordeuren. Hij adviseert om op alle drie de locaties 24/7 zorg te behouden. Dat houdt in: SEH-zorg, acute zorg, opname, operatie en (acute) bevallingen. Ook voor diagnose, polikliniekbezoek en nazorg moeten patiënten op drie locaties terechtkunnen, vindt de Regieraad. Zo blijft de zorg voor de patiënt dichtbij en kan de huisarts naar alle drie de locaties blijven doorverwijzen. Patiënten met pijn op de borst of een verdenking van een CVA, moeten gewoon terechtkunnen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, vindt de Regieraad.

De Regieraad adviseert dat patiënten voor sommige specifieke behandelingen, specialistisch onderzoek of zeer complexe zorg die weinig voorkomt, naar een andere locatie van het ziekenhuis gaan, zoals nu ook al vaak het geval is. Ook adviseert de Regieraad op diverse locaties expertisecentra in te richten. Op die manier zijn dan de juiste infrastructuur, faciliteiten en deskundigheid aanwezig en kan worden voldaan aan kwaliteitseisen en volumenormen waardoor basiszorg voor de regio behouden blijft. Voor basiszorg die nu niet op alle drie de locaties wordt aangeboden moet de patiënt in de toekomst wel op alle drie de locaties terechtkunnen, meent de Regieraad.

De Raad van Bestuur en het Stafbestuur gebruiken de komende tijd om de ideeën te bespreken met alle relevante stakeholders, deze verder uit te werken en financieel te laten doorrekenen.

Plaats een reactie